+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б
Процедурата „Адаптирана работна среда“ е отворена за кандидатстване

Процедурата „Адаптирана работна среда“ е отворена за кандидатстване

Интензитет (%) на финансиране:

 • 100% за микро, малки и средни предприятия;
 • 80% за големи предприятия;
 • Срок за кандидатстване: 05.01.2024;

Цел на процедурата:

Подкрепа за предприятия в прехода към климатично неутрална икономика, нови модели на работа, здравословна и безопасна работна среда.

 1. Допустими кандидати са всички физически и юридически лица и техни обединения. По настоящата програма партньорството не е допустимо.
 2. Минимален и Максимален размер на помощта по операцията: От 50 000 до 391 166 лв, в съответствие с Регламент 1407/2013г. „de minimis“
 3. Съфинансиране от страна на бенефициента: поне 20% от общата стойност на проекта (само за големи предприятия);
 4. Регионално разпределение на бюджетите. София не е с приоритет и е с най-нисък бюджет, но не се гледа регистрация на фирмата, а място на обекта;
 5. За някои дейности е допустимо финансиране на СМР. (Дейност 4 и 5), до 15% от общите разходи.
 6. Общата продължителност на проекта не може да надвишава 18 месеца.;

Допустими дейности:

Дейност 1:

Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията

 • Дейността е задължителна за изпълнение.
 • Бюджет х 200 лева за заето лице;

Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията.
Изготвяне на „зелени“ карти  за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд.

Дейността е насочена към въвеждане на „зелени“ модели на организация на работните процеси, които имат връзка с повишаване на ресурсната ефективност и/или за намаляване въздействието върху околната среда и/или за повишаване устойчивостта на предлаганите продукти и услуги.

Въвеждането на нови „зелени“ модели на организация на работните процеси може да е свързано с:

 • внедряване в предприятието на нови екологични производствени инвестиции, поради които се променя организацията на труда в предприятието;
 • въвеждане на промени в организацията на работа за включване на екологосъобразни дейности в конкретни работни процеси и на определени работни места;
 • изграждане на цялостна екологосъобразна („зелена“) фирмена култура и мотивиране на екологосъобразното мислене на служителите.

Дейност 2:

Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологична подкрепа.

 • Дейността е задължителна за изпълнение.
 • Бюджет х 200 лева за заето лице;

Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологична подкрепа;

Кандидат може да осигури за заетите при него лица психологическа подкрепа във връзка с превенция и профилактика на стреса на работното място. професионалното прегаряне и ефектите от COVID пандемията върху менталното здраве на работещите.

Целите на дейността следва да са обвързани със запознаване на участниците с наличието на явлението ”бърнаут”, подпомагайки откриването на проявите им и осъществяването на ранна превенция на състояния, свързани с физически, емоционално и психическо изтощение.

Дейност 3:

Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

Няма да бъдат финансирани:

 • Резервни бройки;
 • Специално работно облекло, което вече е закупено и необосновано;
 • НБРУО ПМС №10 от 20.01.2011г.

Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

 • ЛПС и/или специално работно облекло за своите служители, като задължително надгради минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Няма да бъдат финансирани работни облекла и униформени;

Дейност 4:

Осигуряване на колективни предпазни средства,

 • Наредба № 7/1999 г.
 • Наредба № 2/2004 г.
 • Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане;
 • ПСТН
 • Наредба за устройство, експлоатация и технически надзор на ацетиленови уредби;
 • Нормативни актове за радиационна защита;

Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

ВАЖНО!!!

В рамките на тази дейност не е допустимо закупуването на машини и съоръжения, свързани с модернизация или технологично обновление на производствената дейност на предприятието (изработване на продукти или предоставяне на услуги), разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяването на предлаганите продукти/услуги, такива за осигуряване извършването на административните дейности на предприятието и други, касаещи присъща производствена дейност в предприятието, с изключение на изрично посочените в списък горе!

Дейност 5:

Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

следните социални придобивки:

 • Помещения/места за хранене, съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд.
 • Помещения/места за краткотраен отдих и/или рехабилитация и/или спорт.

Непреки разходи / – 10% от всички останали разходи;

Осигуряване на социални придобивки за работещите;

Недопустими:

 • Разходи за храна;
 • Разходи за ваучери:
 • Храна;
 • Развлечения;
 • Почивки;
 • Фитнес;
 • Наука и образование за интелигентен растеж;
 • Региони в растеж;
 • Програма „Образование  2021-2027“
 • Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021-2027 г. (ПКИП 2021-2027 г.)“;
 • Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧРП 2021-2027);
 • Норвежкия иновационен фонд;
 • Хоризонт – Европа“ 2021 – 2027;
 • Еразъм+. „Еразъм+“
 • Национален фонд „Култура“;
 • Digital Europe;
 • Програмата „Творческа Европа;
 • EU4Health;
 • LIFE+

Екипът на „АзУкЕн“ ООД се специализира в подготовката и управлението на проекти, които се финансират чрез европейски, национални и други програми. Тези проекти целят да подпомогнат частни, публични и неправителствени организации.

Нашите клиенти получават цялостна услуга, която включва всички етапи на кандидатстването за конкретната финансираща програма. Тези етапи включват идентифицирането на проектната идея, разработването на проектното предложение, внасянето на готовия проект, подпомагане при тръжните процедури и завършва с финалното отчитане на проекта.

Екипът ни има значителен опит в разработването и управлението на проекти, финансирани от европейски и други програми.

 • Управление на проекти с частни инвестиции;
 • Инвестиции чрез финансови инструменти;
 • Управление на бюджети от Европейският парламент;
 • Управление на бюджети с частен финансов ресурс;

„АзУкЕн“ ООД също така предлага професионална подкрепа при кандидатстването за национално финансиране от следните институции:

 • Агенция по заетостта;
 • Агенция за хора с увреждания;

И други.

Екипът на АзУкЕн ООД

 • Опции за обслужване: от  8:00 до  17:00 (делнични дни).
 • По изключение извън горното (индивидуално договаряне)
 • * Онлайн срещи;
 • * Услуги на място;
 • * Посещение на адрес на клиента; 

За контакт с АзУкЕн:  +359 882 010 139

Моля, попитайте ни за стойността на  нашите услуги.

Към началото