Счетоводни услуги
Ние предоставяме ефективни счетоводни услуги и предоставяме важна подкрепа за мениджмънта на фирмите, които ни се доверяват.
Разбери повече
ТРЗ услуги
Помощ при търсене на служители, оценка на кандидатите, разработване на длъжностни характеристики.
Разбери повече
Данъчни консултации
Данъчно обезпечение на обичайните сделки в дружеството. Решаване на конкретно поставени казуси.
Разбери повече
Бизнес консултации
Изготвяме бизнес стратегия за оптимизиране на разходите. Предлагаме решения за подобряване на процесите във фирмите.
Разбери повече
Управление на проекти и бюджети
Работим съвместно с потенциалните бенефициенти по търсенето на донорски програми.
Разбери повече
Социална политика
Ние вярваме в интеграцията на деца в неравностойно положение. Предлагаме стажуване и обучения по практически професии.
Разбери повече

АзУкЕн е на пазара на счетоводни и консултантски услуги от 2013г.

Гордеем се със сътрудничеството на някои добре познати компании и лица. Добрите ни партньорски взаимоотношения са гарант за успешен бизнес модел. Ние можем да осигурим подкрепа на бизнеса от неговото стартиране и израстване, както и да подобрим процесите вътре във вече утвърдили се дружества. Подсигуряваме счетоводно-финансова подкрепа. Обезпечаваме данъчно вашите сделки. Даваме спокойствие на бизнеса ви в сферата на администрирането и отчетността съгласно национални и международни стандарти.

Какво ви предлагаме

Счетоводни услуги

Ние предоставяме ефективни счетоводни услуги и предоставяме важна подкрепа за мениджмънта на фирмите, които ни се доверяват

ТРЗ услуги

Помощ при търсене на служители, оценка на кандидатите, разработване на длъжностни характеристики

Данъчни консултации

Данъчно обезпечение на обичайните сделки в дружeството. Решаване на конкретно поставени казуси

Бизнес консултации

Изготвяме бизнес стратегия за оптимизиране на разходите. Предлагаме решения за подобряване на процесите във фирмите

Управление на проекти и бюджети

Работим съвместно с потенциалните бенефициенти по търсенето на донорски програми

БИЗНЕСЪТ ВИ СЕГА СТАРТИРА?

Нашият екип

Ние съчетаваме опита и знанията на професионалисти в сферата на финансово-счетоводните услуги с енергията и позитивизма на младия екип
Антония Боянова​ - управител

Антония Боянова

Управител

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

Антония Боянова - управител
Антония Боянова​ - управител

Квалификация:

 • Магистър по икономика – специалност „Финанси“
 • Старши счетоводител и данъчен консултант;
 • Сертифицирана по „Управленски практики”;
 • Сертифицирана по „Мотивация по време на криза”
 • Сертифицирана по „Продажби на ключови клиенти“
 • Сертифицирана по „разработване и управление на Европейски проекти”
 • Сертифицирана по практическо приложение на СИДОО
 • Сертифицирана по „Управленски практики”
 • Сертифицирана за проведено обучение на тема „Кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС;
 • Кредитен консултант към УниКредитБулбанк, Райфайзенбанк, ОББ АД

Основни задължения и отговорности:

Управление на бюджети и проекти; Данъчни и счетоводни консултации.
 • Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на поверените предприятия.
 • Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието.
 • Осъществява вътрешен финансов контрол.
 • Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.
 • Отговаря за действията на екипа и координира дейностите през всички етапи на изпълнение на проекта;
 • Съгласува и координира действията и дейностите по управление на проекти;
 • Дефинира отговорностите на членовете на екипа по проекта чрез разработване на длъжностни характеристики на всеки един член от екипа;
 • Отговаря за успешно приключване и отчитане на проекта;
 • Контролира спазването на сроковете и изпълнението на работния план на проекта и други графици;
 • Контролира връзките с изпълнителите по време на изпълнение на проекта;
 • Контролира изготвянето и представянето на детайлните доклади за напредъка по проекта и всички останали доклади и отчети, предвидени в договора по проекта в съответствие с приетите индикатори;
 • Създава благоприятна организация за реализиране на проекта;
 • Отговаря за изготвяне на процедури и вътрешни правила за работа по проекта и изпълнението на дейностите и въвеждането на система за управление, мониторинг и контрол на дейностите по проекта;
 • Наблюдава подготовката и контролира изпълнението на дейностите, както и обратна връзка и информация;
 • Отговаря за правилното разходване на финансовите средства;
 • Поддържа връзките с обществеността и отговаря за публичността и връзките с обществеността.
 • Ръководи изготвянето на цялата документация при избор на служители, съгласува и координира процедурите по избор на доставчици на активи и услуги, изготвянето на документацията по ПМС №118/2014г., изборът на доставчици на активи и услуги, отчетността на дейностите и др.
 • Всички отговорности и действия на Ръководителя на проекта се съобразяват и с Оперативното ръководство за изпълнение на проекта.
 • Определя степента на достигане на резултатите и отговаря за изпълнението пред Управителя/те на Бенефициента.

Успешно управлявани/координирани/осчетоводявани проекти вкл.:
А. Мониторинг и управление на риска:
Б. Финансово управление и верификация/оторизиране на разходи
В. Финансово планиране и счетоводна отчетност

Професионален опит:

Завършвайки Университет за национално и световно стопанство, стартира своята професионална дейност като финансов аналитик, като основно анализира фирмени документи за кандидатстване за банкови кредити, оценяване на кредитен рейтинг. 

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

През 2007-2008г. става главен счетоводител в търговска верига Лечител. През 2012г. е поканена в групата на Консултантски клъстер Веритас като старши счетоводител и бизнес консултант. По-късно същата година става финансов мениджър на клъстерна браншова организация, като в този период създава АзУкЕн. 

Пренасяйки опита си в управлението и развиването на малки и средни бизнеси участва в редица проекти като ръководител, координатор и консултант.

Бранислав Стоичков – финансов контрольор

Бранислав Стоичков

Финансов контрольор

Основните му умения са свързани с финансовия контрол, финансово счетоводство (международни финанси), управленско счетоводство и корпоративни финанси, социално осигуряване, управление на човешките ресурси, социални политики, митнически контрол, вътрешен одит и на последно място финансово-икономически анализ и консултации;

Бранислав Стоичков – финансов контрольор
Бранислав Стоичков – финансов контрольор

Квалификация:

Бакалавър – „Финанси“
Магистър – „Финансов контрол със специализация одитинг“

Допълнителна квалификация:

 • Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Основните му умения са свързани с финансовия контрол, финансово счетоводство (международни финанси), управленско счетоводство и корпоративни финанси, социално осигуряване, управление на човешките ресурси, социални политики, митнически контрол, вътрешен одит и на последно място финансово-икономически анализ и консултации;

Основни задължения и отговорности:

Бранислав като финансов контрольор стриктно следи за:

 1. Финансовия и документалния контрол в поверените му дружества.
 2. Извършва предварителна и последваща проверка на основанията за поемане на парични или стоково- материални задължения и извършване на разходи.
 3. Съставя актовете за наличност в каса, склад и други материално- отчетнически длъжности в присъствието на материално- отговорното лице.
 4. Дава становище по всички финансови въпроси на ръководството на поверените му дружества.
 5. Отразява точно и обективно резултатите от контролната дейност.

Като част от експертизата му се включва и да:

 1. Следи за състоянието на финансовата дисциплина и не¬допускане на условия за разхищения и злоупотреби.
 2. Следи за достоверността на финансово-счетоводните до¬кументи.
 3. Следи за спазване на сроковете за погасяване на задъл¬женията на предприятието.
 4. Следи и спазва задълженията си във връзка с Правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 5. Следи и спазва задълженията във връзка с ДАНС.
 6. Следи и спазва задълженията във връзка с GDPR.

Професионален опит:

Бранислав стартира своя професионален опит в АзУкЕн, по програма „Младежка заетост“ през 2015 г. Придоби умения, опит и знания и бе поканен от клъстера организация „Веритас“, също партньорска компания, за финансов контрольор, където надгради своя потенциал. През 2020 година отново застана в редиците на АзУкЕн и от тогава допринася за растежа на екипа и подобряване на процесите в дейността.
Иван Златев – експерт грантово финансиране и управление проекти

Иван Златев

Експерт грантово финансиране и управление проекти
(вътрешни и външни)

Основните му умения са свързани с това да разработва регулаторни и методически документи за система за управление на качеството, административните процеси и на цялостни проекти.

Иван Златев – експерт грантово финансиране и управление проекти
Иван Златев – експерт грантово финансиране и управление проекти

Квалификация:

Икономист – счетоводител;
Трудова и организационна психология;

Допълнителна квалификация:
Сертифициран Експерт системи по управление на качеството / OWZ Bayern
Сертифициран Вътрешен одитор системи по управление на качеството / OWZ Bayern
Групово обучение чрез Министерството на икономиката и технологиите на Федерална Република Германия
Сертифициран Инвестиционен консултант /Висша школа по финанси и отчетност и контрол към УНСС, Институт за следдипломна квалификация;

Основните му умения са свързани с разработване на регулаторни и методически документи за система за управление на качеството, административните процеси и на цялостни проекти. Анализира действащите нормативни документи. Осъществява поддръжка на нормативни документи в различните системи (счетоводство, съхранение, изменения на съществуващи и анулиране на остарели нормативни документи, въвеждане на нови нормативни документи). 

Участва в разработването, усъвършенстването и внедряването на системата за управление на качеството, организира работата и оказва методическа помощ на структурните поделения на организацията при разработването на техните предложения за подобряване качеството на продуктите, организира методическа работа със служители, упълномощени за качество в структурните подразделения. 

Експертизата му по изготвяне и управлението на проекти е свързана с инициирането и дефинирането на проекта, планиране, изпълнение, мониторинг и контрол на проекта и успешно приключване (верифициране на разходите).

Основни задължения и умения:

 • Намира и контактува с потенциални за фирмата клиенти;
 • Анализира и развива дейността и ресурсите на фирмата с цел увеличаване броя на клиентите и обема на продажбите;
 • Следи и анализира нуждите на клиентите и състоянието на пазара;
 • Дава предложения пред изпълнителния директор за нови продукти/услуги, съобразени с тези нужди;
 • Активно търси и развива нови бизнес възможности (нови клиенти, нови продажби и възможности);
 • Прави предложения пред изпълнителния директор за стратегии към различни категории клиенти;
 • Проучва възможностите за финансиране, предлагани от различни европейски фондове;
 • Отговаря за разработването на програми и проекти, финансирани от европейски и международни донори;
 • Осъществява и поддържа контакти с партньорите на компанията;
 • Изпълнява и други задължения, възложени от изпълнителния директор, свързани с работата му.

Професионален опит:

От 2003 година е консултант софтуерни системи и административен сътрудник в СД „Интелсофт-Григоров, Кънев и сие“. Паралелно с това през 2009 година стартира и развива своя собствена компания за подготовка, координация и управление на национални и международни грантови проекти и такива с привлечено финансиране. 

Прилага успешно знанията си по основни икономически постановки за конкурентоспособността на предприятието/организацията и проектните предложения/решения, бизнес планиране и предприемачество, инвестиционни проекти, поведенчески проблеми при управлението на екипи от хора, Европейски програми и проекти и европейска кохезионна политика, правни аспекти, касаещи инициирането, планирането и изпълнението на проекти и търгове – на територията на България и международни. 

През 2018 се кооперира с АзУкЕн в Клъстер в подкрепа на микро и малки предприятия в България, и от тогава си партнира успешно с нас.

КЛИЕНТСКИ ОТЗИВИ

Don’t take our word, hear it from our clients. Client happiness is our utmost priority.

"I really like their work, I guess now they have got a new lifetime customer. From now on, every construction project that I do will only be via their construction company."
Ivanika Christopher
Manager, R & B Group

партньори

ПОСТИЖЕНИЯ

Гордеем се с всеки проект, в който сме участвали. Ние придобихме много опит с годините си на работа.

0 +

Доволни клиенти

0 +

Завършени проекти

0 +

Професионален екип

Към началото