+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б
Проект „Солидарност“ може да осигури помощ на 9 хиляди бежанци и техните семейства

Проект „Солидарност“ може да осигури помощ на 9 хиляди бежанци и техните семейства

На интернет страницата на Агенция по заетостта е публикувана информация за изискванията по реализацията на проект „Солидарност” за разселени лица от Украйна. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 46 594 860.00лева, като се очаква да бъдат включени най-малко 9054 лица от Украйна, с предоставена временна закрила. 

Схемата започна на 6 юни,  финансира се с 46 милиона и 600 хиляди лева от европейските фондове и цели навременна подкрепа за бърза интеграция на пазара на труда на разселени от Украйна, които пребивават у нас.

Данните на Агенцията по заетостта сочат, че одобрените до момента работодатели, които получават средства за минимална заплата и осигуровките на наетите украинци са предимно от областите София, Варна и Бургас, Пловдив,  но не липсват и такива от Ловеч, Монтана, Враца, Хасково, Благоевград  и други .

Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” и цели да окаже навременна подкрепа за бърза интеграция на пазара на труда на разселени лица от Украйна с осигурен достъп до пазара на труда, пристигнали в България след 24.02.2022 г. Средствата по проекта се предоставят съгласно Регламент (ЕС) 2022/613 на Европейския Парламент и на  Съвета от 12 април 2022 година за изменение на Регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 223/2014.

С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане на:

  •  Средства за възнаграждения на база минималната работна заплата, установена за страна и дължимите осигуровки за сметка на работодателите за период до 3 месеца, за наетите от него лица;
  •  Средства за възнаграждения на ментори, които ще подпомагат назначените лица за период до 3 месеца. Месечното възнаграждение е в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната;
  •  Средства за интеграционна добавка за настаняване включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет на наетите лица за период до 3 месеца в размер на 356,00 лв. на месец за едно лице;
  •  Средства за стимули, покриващи разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за останалите на работа лица, изчислени върху установената за страната минимална работна заплата за период, пропорционален на продължителността на субсидираната заетост.

За подаване на сигнали и поставяне на въпроси относно проект „Солидарност”-  Solidarnost @az.government.bg

Заявлението за участие в проекта, може да намерите  тук

Искане за плащане по проекта, може да подавате от тук

  • Обобщен регистър одобрени работодатели

Повече информация може да откриете в новината на сайта на БНР, както и на страницата на Агенция по заетостта

Към началото