+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б
Процедура "Устойчива заетост за хора в неравностойно положение"

Процедура „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“

1. Цел на процедурата:

Осигуряване на устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.

2. Финансирането се извършва в съответствие с Регламент 1407/2013 г. „de minimis“ 100%;

3. Размер на проекта:

 • Минимален размер 40 000,00 лева ;
 • Максимален размер 391 166,00 лева

Дейност 1 (задължителна) наемане на безработни, неактивни и лица с ТЕЛК;

 • Неактивни/безработни субсидирана заетост до 12 месеца. (възстановяват 100% Фонд работна заплата по утвърдени таблици)
 • Неактивни/безработни с ТЕЛК субсидирана заетост 24 месеца;

Дейност 2 – ментори; (1/2 МРЗ за 40 часа)

Дейност 3 – Разходи за транспорт на наетите лица;

Дейност 4 – Адаптиране на работното място за новонаети лица с трайни увреждания – СМР (до 15% от разхода за лица с ТЕЛК), оборудване и обзавеждане (до 10% от разхода за лица с ТЕЛК);

Непреки разходи 10% от целият бюджет (за управление, счетоводство и други съпътстващи)

4. Допустими кандидати са всички работодатели, които:

 • разполагат с финансов капацитет, изчислен на база методика за оценка на кандидатите по програмата. (Кандидати, регистрирани през 2024 година са недопустими по настоящата процедура)
 • разполагат с оперативен капацитет (има опит в изпълнението на някоя от дейностите или има поне 1 приключен проект със средства от ЕС)

5. Региони: допустимо е изпълнение на дейностите само в един регион):

 • регион в преход (Югозападен регион):София-град (столица); София-област; Област Перник; Област Кюстендил; Област Благоевград;
 • слабо развити региони: Северозападен регион, Северен централен регион, Североизточен регион, Югоизточен регион, Южен централен регион.

6. Срокове

 • Краен срок за подаване: 22.02.2024 г.
 • Срок за изпълнение на дейностите до 31.12.2027 г.

При интерес, моля да се свържете с нас за допълнителна информация.

За контакт с екипа на АзУкЕн ООД

 • Опции за обслужване: от  8:00 до  17:00 (делнични дни).
 • По изключение извън горното (индивидуално договаряне)
 • * Онлайн срещи;
 • * Услуги на място;
 • * Посещение на адрес на клиента; 

За контакт с АзУкЕн:  +359 882 010 139

Моля, попитайте ни за стойността на  нашите услуги.

Към началото