+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б

Програми

През програмния период 2021-2027 г., представителите на бизнеса ще могат да кандидатстват за получаване на европейски средства за финансиране на проектите си. „План за възстановяване и устойчивост“. програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и „Програмата за развитие на селските райони“.

Процедура „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“

1. Цел на процедурата: Осигуряване на устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания. 2. Финансирането се извършва в съответствие с Регламент 1407/2013 г. „de minimis“ 100%; 3. Размер на проекта: Дейност 1 (задължителна) наемане на безработни, неактивни и лица с ТЕЛК; Дейност 2 – ментори; (1/2 МРЗ […]

Процедурата „Адаптирана работна среда“ е отворена за кандидатстване

Цел на процедурата: Подкрепа за предприятия в прехода към климатично неутрална икономика, нови модели на работа, здравословна и безопасна работна среда. Допустими дейности: Дейност 1: Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти  за организация на работни процеси на конкретните работни […]

От субсидирана заетост пускат НОВИ програми

Поради засилен интерес операция „Младежка заетост“ е удължена до 2023 г., а бюджетът й
се увеличава с 20 млн. лв. и така средствата възлизат на общо 102 млн. лв.

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Подкрепа, чрез съфинансиране на проекти, чието изпълнение води до внедряване и пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес, в приоритетните тематични области на ИСИС – Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Българските домакинства ще могат да се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи

1. Процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – покана 1“ към компонент „Нисковъглеродна икономика“

Проект „Солидарност“ може да осигури помощ на 9 хиляди бежанци и техните семейства

На интернет страницата на Агенция по заетостта е публикувана информация за изискванията по реализацията на проект „Солидарност” за разселени лица от Украйна. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 46 594 860.00лева, като се очаква да бъдат включени най-малко 9054 лица от Украйна, с предоставена временна закрила.  Схемата започна на 6 юни,  финансира се с 46 […]

Към началото