Становища МТСП – въпроси и отговори

АзУкЕн ООД - счетоводни и консултантски услуги

АзУкЕн ООД - счетоводни и консултантски услуги

476

Счетоводни и консултантски услуги. Данъчни консултаци

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 days ago

🎯Казус на деня:

📌Министерство на труда и социалната политика

❓26.01.2023 ВЪПРОС: Здравейте, Месечната целева помощ за семейства с деца до 14 години при въведено извънредно положение в размер на 975 лв. счита ли се за доход при изчисляване за месечни помощи за дете до завършване на средно образование? И средствата, изплатени по телк на дете считат ли се за доход за изчисляване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование?

✅ ОТГОВОР:

Уважаема госпожо,

‣ По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания.

‣ В тази връзка, месечната социална целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст, която се предоставя по реда на чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, се счита за доход по ЗСПД.

‣ Следва да имате предвид, че месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят за дете с трайно увреждане само в случай че за детето не се получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от ЗСПД (чл. 7, ал. 8 от ЗСПД). В случай, че за детето е отпусната и се получава месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД, в съответствие с разпоредбата на чл. 7, ал. 8 от ЗСПД, за същото дете не може да се предоставя месечна семейна помощ по чл. 7 от ЗСПД.
... See MoreSee Less

🎯Казус на деня: 

📌Министерство на труда и социалната политика

❓26.01.2023 ВЪПРОС: Здравейте, Месечната целева помощ за семейства с деца до 14 години при въведено извънредно положение в размер на 975 лв. счита ли се за доход при изчисляване за месечни помощи за дете до завършване на средно образование? И средствата, изплатени по телк на дете считат ли се за доход за изчисляване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование?

✅ ОТГОВОР: 

Уважаема госпожо, 

‣ По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания. 

‣ В тази връзка, месечната социална целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст, която се предоставя по реда на чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, се счита за доход по ЗСПД. 

‣ Следва да имате предвид, че месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят за дете с трайно увреждане само в случай че за детето не се получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от ЗСПД (чл. 7, ал. 8 от ЗСПД). В случай, че за детето е отпусната и се получава месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД, в съответствие с разпоредбата на чл. 7, ал. 8 от ЗСПД, за същото дете не може да се предоставя месечна семейна помощ по чл. 7 от ЗСПД.

🎯Казус на деня:

📌Министерство на труда и социалната политика

❓27.01.2023 ВЪПРОС: Здравейте, Дъщеря ми е 8 клас 2022/2023 г. прочетох че дават еднократна помощ за деца които са 8 клас през 2022/2023 г. но понеже тогава се развеждахме с жена ми и не съм подал заявление за тази помощ. Двете ми деца на 11 и 14 години съда отреди да останат при мен тези пари са ни крайно необходими. Ходих в социални грижи от там ми казаха че съм изтървал срока за подаване и че ги губя. Учениците сега завършват първия срок има и втори срок защо да ги губя тия пари. Моля за съдействие и помощ да си подам заявление и получа парите които се полагат на дъщеря ми.

✅ ОТГОВОР:

‣ Уважаеми господине, условията и редът за предоставяне на семейни помощи за деца са определени в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД).

‣ Еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, по реда на чл. 10б от ЗСПД, както и всички видове семейни помощи, се отпускат от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес въз основа на заявление-декларация по образец заедно с необходимите документи.

‣ На основание чл. 34в, ал. 3 от ППЗСПД заявлението декларация за отпускане на помощта се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

‣ Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 12 от ЗСПД, според която правото за тази помощ се погасява след един месец от началото на учебната година. В случая, към момента правото на помощта е погасено и не е налице нормативно основание тя да бъде отпусната.

‣ Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални структури са длъжни да спазват и да прилагат действащото законодателство в областта на семейните помощи за деца.

‣За разглеждане на възможностите за подпомагане със семейни помощи за деца или други видове помощи на различни нормативни основания, моля да се обърнете с повече данни по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.
... See MoreSee Less

🎯Казус на деня: 

📌Министерство на труда и социалната политика

❓27.01.2023 ВЪПРОС: Здравейте, Дъщеря ми е 8 клас 2022/2023 г. прочетох че дават еднократна помощ за деца които са 8 клас през 2022/2023 г. но понеже тогава се развеждахме с жена ми и не съм подал заявление за тази помощ. Двете ми деца на 11 и 14 години съда отреди да останат при мен тези пари са ни крайно необходими. Ходих в социални грижи от там ми казаха че съм изтървал срока за подаване и че ги губя. Учениците сега завършват първия срок има и втори срок защо да ги губя тия пари. Моля за съдействие и помощ да си подам заявление и получа парите които се полагат на дъщеря ми. 

✅ ОТГОВОР: 

‣ Уважаеми господине, условията и редът за предоставяне на семейни помощи за деца са определени в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД). 

‣ Еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, по реда на чл. 10б от ЗСПД, както и всички видове семейни помощи, се отпускат от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес въз основа на заявление-декларация по образец заедно с необходимите документи. 

‣ На основание чл. 34в, ал. 3 от ППЗСПД заявлението декларация за отпускане на помощта се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година. 

‣ Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 12 от ЗСПД, според която правото за тази помощ се погасява след един месец от началото на учебната година. В случая, към момента правото на помощта е погасено и не е налице нормативно основание тя да бъде отпусната. 

‣ Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални структури са длъжни да спазват и да прилагат действащото законодателство в областта на семейните помощи за деца. 

‣За разглеждане на възможностите за подпомагане със семейни помощи за деца или други видове помощи на различни нормативни основания, моля да се обърнете с повече данни по компетентност към съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.
2 weeks ago

🎯Казус на деня:

📌Министерство на труда и социалната политика

❓17.01.2023 ВЪПРОС: ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ОСТАВАЩИЯ НЕПОЛЗВАН ОТПУСК ОТ ТЕКУЩА ГОДИНА ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ОТРАБОТЕНИТЕ МЕСЕЦИ ЛИ СЕ ИЗЧИСЛЯВА ИЛИ НА ЛИЦЕТО СЕ ИЗПЛАЩА ЦЯЛАТА ОТПУСКА ПОЛАГАЩА СЕ ЗА ГОДИНАТА.

✅ ОТГОВОР:

‣ Съгласно чл. 178 от Кодекса на труда (КТ) се забранява компенсиране на платения годишен отпуск с парични обезщетения освен при прекратяване на трудовото правоотношение.

‣ Според чл. 224, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасен по давност. В тази връзка, съгласно чл. 22, ал. 1, посл. изр от Наредбата за работното време, почивките и отпуските размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в това предприятие.

‣ Следователно обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се изплаща на база на неизползвания и непогасен по давност платен годишен отпуск, натрупан към деня на прекратяване на трудовия договор.
... See MoreSee Less

🎯Казус на деня: 

📌Министерство на труда и социалната политика

❓17.01.2023 ВЪПРОС: ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ОСТАВАЩИЯ НЕПОЛЗВАН ОТПУСК ОТ ТЕКУЩА ГОДИНА ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ОТРАБОТЕНИТЕ МЕСЕЦИ ЛИ СЕ ИЗЧИСЛЯВА ИЛИ НА ЛИЦЕТО СЕ ИЗПЛАЩА ЦЯЛАТА ОТПУСКА ПОЛАГАЩА СЕ ЗА ГОДИНАТА.

✅ ОТГОВОР: 

‣ Съгласно чл. 178 от Кодекса на труда (КТ) се забранява компенсиране на платения годишен отпуск с парични обезщетения освен при прекратяване на трудовото правоотношение. 

‣ Според чл. 224, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасен по давност. В тази връзка, съгласно чл. 22, ал. 1, посл. изр от Наредбата за работното време, почивките и отпуските размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в това предприятие.

‣ Следователно обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се изплаща на база на неизползвания и непогасен по давност платен годишен отпуск, натрупан към деня на прекратяване на трудовия договор.
2 weeks ago

🎯Казус на деня:

📌Министерство на труда и социалната политика

❓05.01.2023 ВЪПРОС: Здравейте, във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване наборната военна служба ще се признава за действителен стаж за пенсия.

В нашето предприятие за клас прослужено време се признава целия стаж, придобит включително и в други предприятия и досега казармата не се признаваше за такъв.

При гореспоменaтите промени следва ли и логично ли е работодателят да включи в допълнителното възнаграждение за клас прослужено време и времето на казармата?

✅ ОТГОВОР:

‣ Следва да се има предвид, че понятията трудов стаж и осигурителен стаж имат различно съдържание и последиците от признаването на определени периоди за трудов и/или осигурителен стаж се регулират в законодателството.

‣ В тази връзка обръщаме внимание, че съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Поради това този вид трудово възнаграждение се определя според придобития трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите. В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е предвидено, че работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

‣ Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието – ал. 5 на чл. 12 от наредбата. Следва да се има предвид, че съгласно Указания № ПК/1/23.07.2007 г. на министъра на труда и социалната политика при определяне на условията по чл. 12, ал. 5 от НСОРЗ няма пречка в колективен трудов договор или във вътрешните правила за организация на работната заплата да се договори или определи, придобитият в друго предприятие трудов стаж да се зачете изцяло за трудов стаж и професионален опит по смисъла на НСОРЗ, ако той е придобит по трудово правоотношение или на държавна служба, вкл. и преди 01.07.2007 година.

‣ В тази връзка дори и да бъде определено със закон, че определен период, през който е било задължителна наборната военна служба, се признава за осигурителен стаж при пенсиониране, това няма отношение към определяне на възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит, доколкото това не е стаж придобит по трудово правоотношение или на държавна служба.
... See MoreSee Less

🎯Казус на деня: 

📌Министерство на труда и социалната политика

❓05.01.2023 ВЪПРОС: Здравейте, във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване наборната военна служба ще се признава за действителен стаж за пенсия. 

В нашето предприятие за клас прослужено време се признава целия стаж, придобит включително и в други предприятия и досега казармата не се признаваше за такъв. 

При гореспоменaтите промени следва ли и логично ли е работодателят да включи в допълнителното възнаграждение за клас прослужено време и времето на казармата?

✅ ОТГОВОР: 

‣ Следва да се има предвид, че понятията трудов стаж и осигурителен стаж имат различно съдържание и последиците от признаването на определени периоди за трудов и/или осигурителен стаж се регулират в законодателството. 

‣ В тази връзка обръщаме внимание, че съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Поради това този вид трудово възнаграждение се определя според придобития трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите. В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е предвидено, че работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

‣ Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието – ал. 5 на чл. 12 от наредбата. Следва да се има предвид, че съгласно Указания № ПК/1/23.07.2007 г. на министъра на труда и социалната политика при определяне на условията по чл. 12, ал. 5 от НСОРЗ няма пречка в колективен трудов договор или във вътрешните правила за организация на работната заплата да се договори или определи, придобитият в друго предприятие трудов стаж да се зачете изцяло за трудов стаж и професионален опит по смисъла на НСОРЗ, ако той е придобит по трудово правоотношение или на държавна служба, вкл. и преди 01.07.2007 година.

‣ В тази връзка дори и да бъде определено със закон, че определен период, през който е било задължителна наборната военна служба, се признава за осигурителен стаж при пенсиониране, това няма отношение към определяне на възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит, доколкото това не е стаж придобит по трудово правоотношение или на държавна служба.
3 weeks ago

🎯Казус на деня:

📌Министерство на труда и социалната политика

❓08.01.2023 ВЪПРОС: Работя на постоянен трудов договор по чл.67 от КТ от 4 години. От 4 месеца съм в отпуск за временна неработоспособност.

Работодателят ми е отвърнал нови вътрешни правила за работната заплата в периода в който съм в болничен. Аз заявих пред него желанието си да ми ги предостави, но той писмено ми отказа с аргумента, че ще ми ги предостави, когато се върна на работа. Има ли право работодателя да ми отказва актуалните ВПРЗ?

✅ ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Димитрова,

‣ Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред, с вътрешните правила за работната заплата и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

‣ Освен това, съгласно чл. 128а, ал. 1 от КТ по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането.

‣ Ако считате, че работодателя извършва нарушение на трудовото законодателство може да подадете сигнал до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за извършване на проверка.
... See MoreSee Less

🎯Казус на деня: 

📌Министерство на труда и социалната политика

❓08.01.2023 ВЪПРОС: Работя на постоянен трудов договор по чл.67 от КТ от 4 години. От 4 месеца съм в отпуск за временна неработоспособност. 

Работодателят ми е отвърнал нови вътрешни правила за работната заплата в периода в който съм в болничен. Аз заявих пред него желанието си да ми ги предостави, но той писмено ми отказа с аргумента, че ще ми ги предостави, когато се върна на работа. Има ли право работодателя да ми отказва актуалните ВПРЗ?

✅ ОТГОВОР: 

Уважаема г-жо Димитрова, 

‣ Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред, с вътрешните правила за работната заплата и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. 

‣ Освен това, съгласно чл. 128а, ал. 1 от КТ по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането. 

‣ Ако считате, че работодателя извършва нарушение на трудовото законодателство може да подадете сигнал до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за извършване на проверка.
Заредете още публикации
Към началото