+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б
Невелина Попова - СЕО

Квалификация:

Придобитите знания и квалификация (магистър) по международни отношения в УНСС и допълнителна квалификация немска и английска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ тя успешното имплементира и използва в реалната работна среда и професионално израстване.

Основни задължения и отговорности:

 • Digital Europe е новата европейска програма, фокусирана върху изграждането на стратегическия цифров капацитет на ЕС и улесняването на широкото внедряване на цифрови технологии. Тя ще финансира инвестиции в технологии, но също и широката им употреба сред гражданите, бизнеса и публичната администрация, включително чрез развиване на дигитални умения.
 • „Еразъм+“ ще продължи да обхваща училищата, професионалното образование и обучение, висшето образование и обучението за възрастни, младежта и спорта.
 • Програмата „Творческа Европа“ се фокусира върху сътрудничеството в областта на:
 • Култура (включително културното наследство и Европейските столици на културата)
 • Медии (посветена на аудио-визуалната индустрия)
 • Междусекторни (дейности като международен обмен на опит и взаимно обучение в аудио-визуални и други културни и творчески сектори).
 • EU4Health е отговорът на ЕС на COVID-19, който оказа голямо влияние върху медицинския и здравния персонал, пациентите и здравните системи в Европа. Финансирането е за страни от ЕС, здравни организации и неправителствени организации;
 • LIFE+ е финансов инструмент на ЕС, подкрепящ проекти за действия в областта на околната среда, опазването на природата и климата в целия ЕС;
 • Horizon Europe е най-голямата програма в света за научни изследвания и иновации.
 • Насърчителни мерки към Агенцията по заетостта;
 • ОПИК;
 • ОП РЧР;
 • Норвежки финансов механизъм;

Професионален опит:

В глобалния свят на конкуренция и търсене на силно мотивирани, амбициозни и успешни хора, за постигане на по-добри резултати, АзУкЕн успя да привлече Невелина Попова, като част от екипа.

Тя има организационни и лидерски умения, придобити първоначално като асистент на CIO и надградила като мениджър в Уолспиик.

Познанията й в сферата на международните пазари и търговия (международен бизнес и финанси),  Финансов мениджмънт в международния бизнес, Корпоративно управление, Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа, Управление на инвестиционни проекти, Международни стандарти за системи за управление, Пазарни анализи и прогнози я доведоха при нас, като желание за развитие  и бяха насочени и използвани в и при изготвянето и управлението на проекти.

Тя е част от АзУкЕн от 2019 като профила й е финансиране, както от Републиканският бюджет така и от ЕС.

Към началото