+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б
Йорданка Петрова – старши счетоводител

Квалификация:

Бакалавър – „Икономика на търговията“
Магистър „Счетоводство и контрол“
Специализация „Валутен, митнически и данъчен контрол“

Допълнителна квалификация
– „Управление на проекти и екипно поведение“

Основните й умения са в сферата на управление на човешки ресурси и ТРЗ, социално осигуряване, управленски процеси и мениджърско поведение, планиране и програмиране, организация и технология на доставките и продажбите, търговски комуникации, данъчен контрол и администрация, управление на собтвеността, търговско представителство и посредничество, управленска отчетност, оценка на бизнеса, фирмен контрол, търговски операции с интелектуална собственост и не на последно място търговия с услуги и недвижими имоти.

Основни задължения и отговорности:

Организира своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати, а съвместно с ръководителите на другите функционални звена извършва текущ и последващ анализ за дейността на предприятието.

В качеството си на „старши счетоводител“ изпълнява следните основни задачи:

  • събира, анализира и интерпретира информация относно финансовата стабилност, структурата на разходите и търговската ефективност на предприятия;
  • извършва вътрешни одити, подготвя финансови отчети и контролира паричните потоци на предприятията;
  • разработва и ревизират финансови планове и стратегии;
  • проучват и разработват методи и политики за подобряване и насърчаване на управлението, бизнес дейностите и ефективността.

Професионален опит:

Йорданка стартира своята кариера с нас от 2015 година, по стажантска програма Младежка заетост, остана и зае мястото на „Старши счетоводител“.

Йорданка е изключително мотивиран, систематизиран и аналитичен кадър, съчетавайки в себе си, позитивизъм и професионализъм.

Към началото