+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б
АзУкЕн е на пазара на счетоводни и консултантски услуги от 2013г.

АзУкЕн ООД се гордее със своите клиенти от 2013 година и добрите партньорски взаимоотношения като гарант за успешен бизнес модел. Услугите, които предлагаме са далеч само от месечно обработване на документи, ние помагаме да постигнете вашите бизнес цели като:

Нашият ангажимент

Управителят Антония Боянова е с опит в сферата на счетоводството и консултациите от 2004 година, като изгражда екип от дипломирани и опитни счетоводители и консултанти, част от тях вече и партньори в дружеството. Екипът ни е от 20 служители, така че сме достатъчно големи, за да разполагаме с необходимите ресурси – и достатъчно малки, за да се грижим за вас и да предложим персонално отношение. 

Ние предоставяме интегрирани съвети за: финанси, счетоводство, системи, заплати, данъци и лични финанси, бизнес консултации и управление на проекти и бюджети. Ние предлагаме аутсорсинг на част от административните процеси, което ще позволи да се съсредоточите в развитието на бизнеса. Имаме различни опции и нива на аутсорсинг.

Нашите стандарти

Даваме спокойствие на бизнеса ви в сферата на администрирането и отчетността съгласно национални и международни стандарти, съобразени с национално и европейско законодателство. Сертифицирани сме от TUV Nord ISO 9001:2015 и одобрени от Европейският парламент за платежен посредник. Прилагаме всички правила на GDPR съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА и гарантираме конфиденциалност на нашите клиенти. Членове сме на браншови клъстерни организации и работим в колаборация с едни от най-добрите експерти в областта.

Нашата вяра

Силно вярваме, че нашият успех се крие в растежа и постиженията на клиентите ни. Ето защо ние структурираме такса съгласно индивидуални изисквания и бюджет. Уверени сме в качеството на нашите услуги и ангажименти.

НАШИЯТ ЕКИП

Ние съчетаваме опита и знанията на професионалисти в сферата на финансово-счетоводните услуги с енергията и позитивизма на младия екип

Антония Боянова​ - управител

Антония Боянова

Управител

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година. През 2007-2008г. става главен счетоводител в търговска верига Лечител. През 2012г. е поканена в групата на Консултантски клъстер Веритас като старши счетоводител и бизнес консултант. По-късно същата година става финансов мениджър на клъстерна браншова организация, като в този период създава АзУкЕн. 

Антония Боянова - управител
Антония Боянова​ - управител

Квалификация:

 • Магистър по икономика – специалност „Финанси“
 • Старши счетоводител и данъчен консултант;
 • Сертифицирана по „Управленски практики”;
 • Сертифицирана по „Мотивация по време на криза”
 • Сертифицирана по „Продажби на ключови клиенти“
 • Сертифицирана по „разработване и управление на Европейски проекти”
 • Сертифицирана по практическо приложение на СИДОО
 • Сертифицирана по „Управленски практики”
 • Сертифицирана за проведено обучение на тема „Кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС;
 • Кредитен консултант към УниКредитБулбанк, Райфайзенбанк, ОББ АД

Основни задължения и отговорности:

Управление на бюджети и проекти; Данъчни и счетоводни консултации.
 • Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на поверените предприятия.
 • Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието.
 • Осъществява вътрешен финансов контрол.
 • Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.
 • Отговаря за действията на екипа и координира дейностите през всички етапи на изпълнение на проекта;
 • Съгласува и координира действията и дейностите по управление на проекти;
 • Дефинира отговорностите на членовете на екипа по проекта чрез разработване на длъжностни характеристики на всеки един член от екипа;
 • Отговаря за успешно приключване и отчитане на проекта;
 • Контролира спазването на сроковете и изпълнението на работния план на проекта и други графици;
 • Контролира връзките с изпълнителите по време на изпълнение на проекта;
 • Контролира изготвянето и представянето на детайлните доклади за напредъка по проекта и всички останали доклади и отчети, предвидени в договора по проекта в съответствие с приетите индикатори;
 • Създава благоприятна организация за реализиране на проекта;
 • Отговаря за изготвяне на процедури и вътрешни правила за работа по проекта и изпълнението на дейностите и въвеждането на система за управление, мониторинг и контрол на дейностите по проекта;
 • Наблюдава подготовката и контролира изпълнението на дейностите, както и обратна връзка и информация;
 • Отговаря за правилното разходване на финансовите средства;
 • Поддържа връзките с обществеността и отговаря за публичността и връзките с обществеността.
 • Ръководи изготвянето на цялата документация при избор на служители, съгласува и координира процедурите по избор на доставчици на активи и услуги, изготвянето на документацията по ПМС №118/2014г., изборът на доставчици на активи и услуги, отчетността на дейностите и др.
 • Всички отговорности и действия на Ръководителя на проекта се съобразяват и с Оперативното ръководство за изпълнение на проекта.
 • Определя степента на достигане на резултатите и отговаря за изпълнението пред Управителя/те на Бенефициента.

Успешно управлявани/координирани/осчетоводявани проекти вкл.:
А. Мониторинг и управление на риска:
Б. Финансово управление и верификация/оторизиране на разходи
В. Финансово планиране и счетоводна отчетност

Професионален опит:

Завършвайки Университет за национално и световно стопанство, стартира своята професионална дейност като финансов аналитик, като основно анализира фирмени документи за кандидатстване за банкови кредити, оценяване на кредитен рейтинг. 

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

През 2007-2008г. става главен счетоводител в търговска верига Лечител. През 2012г. е поканена в групата на Консултантски клъстер Веритас като старши счетоводител и бизнес консултант. По-късно същата година става финансов мениджър на клъстерна браншова организация, като в този период създава АзУкЕн. 

Пренасяйки опита си в управлението и развиването на малки и средни бизнеси участва в редица проекти като ръководител, координатор и консултант.

Бранислав Стоичков – финансов контрольор

Бранислав Стоичков

Финансов контрольор

Основните му умения са свързани с финансовия контрол, финансово счетоводство (международни финанси), управленско счетоводство и корпоративни финанси, социално осигуряване, управление на човешките ресурси, социални политики, митнически контрол, вътрешен одит и на последно място финансово-икономически анализ и консултации;

Бранислав Стоичков – финансов контрольор
Бранислав Стоичков – финансов контрольор

Квалификация:

Бакалавър – „Финанси“
Магистър – „Финансов контрол със специализация одитинг“

Допълнителна квалификация:

 • Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Основните му умения са свързани с финансовия контрол, финансово счетоводство (международни финанси), управленско счетоводство и корпоративни финанси, социално осигуряване, управление на човешките ресурси, социални политики, митнически контрол, вътрешен одит и на последно място финансово-икономически анализ и консултации;

Основни задължения и отговорности:

Бранислав като финансов контрольор стриктно следи за:

 1. Финансовия и документалния контрол в поверените му дружества.
 2. Извършва предварителна и последваща проверка на основанията за поемане на парични или стоково- материални задължения и извършване на разходи.
 3. Съставя актовете за наличност в каса, склад и други материално- отчетнически длъжности в присъствието на материално- отговорното лице.
 4. Дава становище по всички финансови въпроси на ръководството на поверените му дружества.
 5. Отразява точно и обективно резултатите от контролната дейност.

Като част от експертизата му се включва и да:

 1. Следи за състоянието на финансовата дисциплина и не¬допускане на условия за разхищения и злоупотреби.
 2. Следи за достоверността на финансово-счетоводните до¬кументи.
 3. Следи за спазване на сроковете за погасяване на задъл¬женията на предприятието.
 4. Следи и спазва задълженията си във връзка с Правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 5. Следи и спазва задълженията във връзка с ДАНС.
 6. Следи и спазва задълженията във връзка с GDPR.

Професионален опит:

Бранислав стартира своя професионален опит в АзУкЕн, по програма „Младежка заетост“ през 2015 г. Придоби умения, опит и знания и бе поканен от клъстера организация „Веритас“, също партньорска компания, за финансов контрольор, където надгради своя потенциал. През 2020 година отново застана в редиците на АзУкЕн и от тогава допринася за растежа на екипа и подобряване на процесите в дейността.
Надежда Шопова - старши счетоводител

Надежда Шопова

Старши счетоводител

Основните умения на Надежда са насочени към извършване на дейности по текущ оперативен контрол, съставяне и анализ на финансови отчети, анализ на риска, осъществяване на финансов контрол, в т.ч. и на вътрешен одиторски контрол.

Надежда Шопова - Старши счетоводител
Надежда Шопова - старши счетоводител

Квалификация:

Средно образование – 3 та степен професионална квалификация „Икономика и мениджмънт“
Бакалавър – „Счетоводство и контрол“
Магистър – „Счетоводство и одитинг“ и „Международен бизнес и мениджмънт“

Допълнителна квалификация
– Основните умения на Надежда са насочени към извършване на дейности по текущ оперативен контрол, съставяне и анализ на финансови отчети, анализ на риска, осъществяване на финансов контрол, в т.ч. и на вътрешен одиторски контрол.
– Като магистър по счетоводство и одит извършва вътрешни одити, консултира и съдейства на оперативни и главни счетоводители, финансови мениджъри, финансови анализатори, данъчни консултанти и ръководители на отдели и други корпоративни структури.
– Надежда владее английски език, което улеснява работата ѝ с международни клиенти.

Основни задължения и отговорности:

Надежда като старши счетоводител стриктно следи за:

 1. Вземане на решения и контрол на база счетоводна информация;
 2. Организиране и функциониране на счетоводно-отчетната система на предприятията;
 3. Извършване на независим финансов одит в екип;
 4. Работа със специализиран счетоводен софтуер и ERP системи в предприятията;
 5. Изготвяне на финансови отчети;
 6. Анализ на финансово-счетоводна информация.

Професионален опит:

Надежда е целеустремен и организиран човек, който още от първите стъпки на образованието и професионалният си опит показва къде и как иска да се позиционира.

Икономическото средно образование „икономика и мениджмънт“ е само началото на израстването. Надежда надгражда с бакалавърска и магистърска степен знанията си (счетоводство и одит, както и международен бизнес и мениджмънт).

Обучението й дава стабилна основа за:

 • Да познава доста добре структурата, организацията и управлението на дейността на предприятията, включително организацията на финансовата им дейност и системите за отчитане;
 • Професионални знания и умения, характерни за профила й като анализ на счетоводно-отчетните стандарти и контролни функции в отделното предприятие и ролята на финансово-счетоводните специалисти;

Надежда не остава незабелязана от големи компании като Уникредит булбанк, където разгръща потенциала си в консултации, офериране и продажба на пълнен пакет от банкови продукти и услуги –кредити, кредитни карти, разплащателни и спестовни пакети и пр.

Страстта към счетоводството и одита насочват Надежда, още докато учи, към професионална реализация като счетоводител – анализатор във финансови и консултантски къщи. Надежда успява да усъвършенства професионалните си умения в международните компании „Кроу България Адвайзъри“ и „Ърнст и Янг България“. Не на последно място, „Тенис клуб Малееви“ и глобалната компания „Ориндж трейл“ си партнират с нея.

 

АзУкЕн има привилегията да бъде нейният избор от 2023 година. Съвместно с другите служители на АзУкЕн анализира счетоводна информация за целите на управлението на компаниите. Акцент е изготвянето на индивидуални и консолидирани финансови отчети на база приложимото счетоводно законодателство.

Надежда предлага на мениджмънта на поверените й дружества техники за ефективното управление на бизнеса и при вземане на решения. Активно участва в подготовката на различни данъчни документи, вкл. данъчни декларации и справки.

Аналитичните й умения са насочени към финансовата ефективност на бизнеса на базата на конкретни показатели и прилагането на основните одиторските процедури за осъществяване на вътрешен и външен одит.

Цветелина Тодорова- Старши счетоводител

Цветелина Тодорова

Старши счетоводител

Цветелина има 10 годишен професионален опит, натрупан чрез работата й в счетоводни къщи. Нейният практически опит я оборудва със силен набор от умения и задълбочени познания в областта на счетоводството, одита, данъците и правните разпоредби.

Цветелина Тодорова - Старши счетоводител
Цветелина Тодорова- Старши счетоводител

Квалификация:

Магистър и бакалавър по счетоводство и контрол– Икономически университет Варна

Магистър по Право и правоспособен юрист- Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий“

Допълнителна квалификация:

 • Юридическа правоспособност „Министерство на правосъдието“;
 • Сертифициран педагог „Икономически университет – Варна“- учител по Счетоводство и контрол
 • Удостоверение за професионално обучение- ТРЗ и Личен състав ЦПО- Зенит 94 ООД

Основни задължения и отговорности:

Старши счетоводител:

 1. Събира, класифицира, оценява и интерпретират данни от областта на счетоводството и финансите с цел решаване на конкретни задачи;
 2. Анализира финансова и нефинансова информация в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 3. Формира становища и прави препоръки и указания;

Консултант (данъчен и счетоводен);

 1. Извеждане на решения на база получената информация;
 2. Предлагане на решения и боравене с документи и източници на информация;
 3. Управление на процеси, стартиране и проследяване;
 4. Данъчно съдействие при сделки / сливания и придобивания;
 • Данъчен преглед (Due Diligence);
 • Предварителен преглед на сделките и данъчното им третиране, съгласно действащото законодателство;
 • Данъчно планиране;
 • Структуриране на Вашия бизнес от гледна точка на данъчни и счетоводни закони (вкл. преглед на договори и сделки; оптимизиране на организацията за доставки);
 • Преглед на практиката на Вашата компания при воденето на отчетност с оглед на възможностите за оптимизиране на вашите задължения (напр. възможностите за възстановяване на ДДС, планиране на паричните потоци, както и идентифициране и намаляване на на потенциални ДДС рискове);
 • Предоставяне на консултации по конкретни въпроси, които засягат Вашия бизнес;
 • Предоставяне на консултации с оглед на спецификите на съответната индустрия (напр. онлайн магазини OSS, продажби на дребно и едро, маркетинг и реклама, недвижими имоти, производство)
 • Съдействие в хода на данъчни ревизии и други административни и съдебни процедури, свързани с данъчното законодателство.
 • Специално подготвени за нуждите на Вашата компания обучения – по данъчни теми и по специфични за Вашата индустрия въпроси;

Професионален опит:

Цветелина има 10 годишен професионален опит, натрупан чрез работата й в счетоводни къщи. Нейният практически опит я оборудва със силен набор от умения и задълбочени познания в областта на счетоводството, одита, данъците и правните разпоредби. Тя е отлична в административното управление, вземането на решения и процъфтява в сложни и непредвидими условия на работа.

Експертизата на Цветелина се простира до изготвянето и анализа на финансови отчети, а страстта й към счетоводството я кара да преследва кариера в областта на обучението. Тя е учител по счетоводство в образователен център, където предава своите знания и умения на следващото поколение счетоводители.

Магистърската и степен по Право и юридическата и правоспособност и помагат много в сферата на счетоводоството, данъците, трудово и осигурителното право и търговското право, регистирането на фирми, изготвянето на договори.

Цветелина използва бизнес английски език.

Цветелина е събирателен образ на високо образован и квалифициран специалист, с който може да се похвали АзУкЕн, като тя е част от консултантите в екипа.

АзУкЕн има удоволствие да Ви представи, в нейно лице и ментор на стажантите  екипа.

Симона Венкова – офис мениджър

Симона Венкова

Офис мениджър

Симона Венкова е бакалавър „Икономика на строителството“ и е придобила знания и умения в управление на инвестиционните дейности, ценообразуване, бизнес оценяване, иновации в строителството и териториално устройство.

Симона Венкова – офис мениджър
Симона Венкова – офис мениджър

Квалификация:

Симона Венкова е бакалавър „Икономика на строителството“ и е придобила знания и умения в управление на инвестиционните дейности, ценообразуване, бизнес оценяване, иновации в строителството и териториално устройство.

Основни задължения и отговорности:

 • Следи за входяща и изходяща кореспонденция.
 • Следи за срокове, календари и тайминги;
 • Осъществява организацията по подготовка на работни срещи, обучения, вътрешно и външно фирмени събития
 • Организира работния процес и създаването на комфорт в работна среда.

Професионален опит:

Симона, стартира своя професионален опит в отдел „Човешки ресурси“ към Хепи АД, прилага различни методи за сплотяване и изграждане на екип.

Уменията й са в сферата на планиране, назначаване и процес по подбор, публикуване на обяви за работа, оценяване представянето на служителите, организиране на резюмета и кандидатури за работа, насрочване на интервюта и асистиране в процеса и осъществяване на проверка на досиета. Също така координира дейностите по трудовите взаимоотношения и програми, които включват, но не се изчерпват с, консултирането на служителите.

В АзУкЕн съчетава умело знания придобити в университета и в професионалният си път, като създава уют и комфорт в работата среда на офиса.

Елица Семкова - Оперативен счетоводител

Елица Семкова

Оперативен счетоводител

Елица е част от социалната политика на АзУкЕн, която подава ръка на хора в неравностойно положение на пазара на труда по програма на ОП РЧР „Обучение и заетост“. Елица е откритието на АзУкЕн и целият екип я подкрепя във всички нейни начинания.

Елица Семкова - оперативен счетоводител
Елица Семкова - Оперативен счетоводител

Квалификация:

Елица е завършила I-ва английска гимназия и стажант – счетоводител в екипа на АзУкЕн.

Елица показва способности за работа в екип и лични качества като отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.

Поверени са и отговорности като:

 • Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на регистри.
 • Регистрира хронологично счетоводните операции.
 • Подготвя отчети и справки
 • Съставя първични и вторични счетоводни документи, и оборотна ведомост.
 • Извършва счетоводни записвания, а при нужда и измененията им.

Основни задължения и отговорности:

Работата на Елица като оперативен сечтоводител се характеризира с:

 • високо качество на извършената работа;
 • спазване на трудовата дисциплина;
 • правилното съхранение на материалите;
 • точното извършване на възложените задачи;

Професионален опит:

Елица е част от социалната политика на АзУкЕн, която подава ръка на хора в неравностойно положение на пазара на труда по програма на ОП РЧР „Обучение и заетост“. Елица е откритието на АзУкЕн и целият екип я подкрепя във всички нейни начинания.

Иван Златев – експерт грантово финансиране и управление проекти

Иван Златев

Експерт грантово финансиране
и управление проекти
(вътрешни и външни)

Основните му умения са свързани с това да разработва регулаторни и методически документи за система за управление на качеството, административните процеси и на цялостни проекти.

Иван Златев – експерт грантово финансиране и управление проекти
Иван Златев – експерт грантово финансиране и управление проекти

Квалификация:

Икономист – счетоводител;
Трудова и организационна психология;

Допълнителна квалификация:

 • Сертифициран Експерт системи по управление на качеството / OWZ Bayern
 • Сертифициран Вътрешен одитор системи по управление на качеството / OWZ Bayern
 • Групово обучение чрез Министерството на икономиката и технологиите на Федерална Република Германия
 • Сертифициран Инвестиционен консултант /Висша школа по финанси и отчетност и контрол към УНСС, Институт за следдипломна квалификация;

Основните му умения са свързани с разработване на регулаторни и методически документи за система за управление на качеството, административните процеси и на цялостни проекти. Анализира действащите нормативни документи. Осъществява поддръжка на нормативни документи в различните системи (счетоводство, съхранение, изменения на съществуващи и анулиране на остарели нормативни документи, въвеждане на нови нормативни документи). 

Участва в разработването, усъвършенстването и внедряването на системата за управление на качеството, организира работата и оказва методическа помощ на структурните поделения на организацията при разработването на техните предложения за подобряване качеството на продуктите, организира методическа работа със служители, упълномощени за качество в структурните подразделения. 

Експертизата му по изготвяне и управлението на проекти е свързана с инициирането и дефинирането на проекта, планиране, изпълнение, мониторинг и контрол на проекта и успешно приключване (верифициране на разходите).

Основни задължения и умения:

 • Намира и контактува с потенциални за фирмата клиенти;
 • Анализира и развива дейността и ресурсите на фирмата с цел увеличаване броя на клиентите и обема на продажбите;
 • Следи и анализира нуждите на клиентите и състоянието на пазара;
 • Дава предложения пред изпълнителния директор за нови продукти/услуги, съобразени с тези нужди;
 • Активно търси и развива нови бизнес възможности (нови клиенти, нови продажби и възможности);
 • Прави предложения пред изпълнителния директор за стратегии към различни категории клиенти;
 • Проучва възможностите за финансиране, предлагани от различни европейски фондове;
 • Отговаря за разработването на програми и проекти, финансирани от европейски и международни донори;
 • Осъществява и поддържа контакти с партньорите на компанията;
 • Изпълнява и други задължения, възложени от изпълнителния директор, свързани с работата му.

Професионален опит:

От 2003 година е консултант софтуерни системи и административен сътрудник в СД „Интелсофт-Григоров, Кънев и сие“. Паралелно с това през 2009 година стартира и развива своя собствена компания за подготовка, координация и управление на национални и международни грантови проекти и такива с привлечено финансиране. 

Прилага успешно знанията си по основни икономически постановки за конкурентоспособността на предприятието/организацията и проектните предложения/решения, бизнес планиране и предприемачество, инвестиционни проекти, поведенчески проблеми при управлението на екипи от хора, Европейски програми и проекти и европейска кохезионна политика, правни аспекти, касаещи инициирането, планирането и изпълнението на проекти и търгове – на територията на България и международни. 

През 2018 се кооперира с АзУкЕн в Клъстер в подкрепа на микро и малки предприятия в България, и от тогава си партнира успешно с нас.

Виктория Грозева - Юрисконсулт

Виктория Грозева

Юрисконсулт

Сред професионалните й предимства е способността да прилага различни правни способи за осигуряване и регулиране на административната и финансова дисциплина на предприятията при упражняване на дейността им.

Виктория Грозева - Юрисконстулт
Виктория Грозева - Юрисконсулт

Квалификация:

Магистър – „Право“ Югозападен университет „Неофит Рилски“

Допълнителна квалификация:

 • Финансов мениджмънт – продължително обучение за придобиване на професионална квалификация при Институт за следдипломна квалификация на УНСС – текущ
 • Project Management: The Basics, provided by University of California – дистанционна форма на обучение
 • English for Business and Entrepreneurship, provided by University of Pennsilvania – дистанционна форма на обучение.

Основни задължения и отговорности:

Виктория като бизнес консултант – европейско финансиране:

 • Анализира и развива дейността и ресурсите на фирмата с цел увеличаване броя на клиентите и обема на продажбите;
 • Следи и анализира нуждите на клиентите и състоянието на пазара; Прави предложения за стратегии към различни категории клиенти;
 • Проучва възможностите за финансиране, предлагани от различни европейски фондове;
 • Отговаря за разработването на програми и проекти, финансирани от европейски и международни донори;
 • Осъществява и поддържа контакти с партньори на компанията;
 • Намира и контактува с потенциални за фирмата клиенти;
 • Изпълнява и други задължения, попадащи в обхвата на нейната компетентност

Професионален опит:

Стартира кариерата си на бизнес координатор в Euromarket Group, където изгражда професионални умения, които са от изключителна важност за развитието на печеливш бизнес. Съчетавайки образованието и допълнителните квалификации, тя целенасочено надгражда уменията си да комуникира и контролира процесите от офериране и презентация до успешно завършване на дадена задача.

Опитът придобит на терен в съдебна зала прави безпогрешен правният й прочит на отделни казуси, като обръща особено внимание на гаранциите за законосъобразно развитие на бизнеса. Прави последователен и задълбочен анализ на нормативната база, която регламентира финансовите отношения и обезпечава устойчивото развитие на бизнес и търговските отношения на клиентите.

Сред професионалните й предимства е способността да прилага различни правни способи за осигуряване и регулиране на административната и финансова дисциплина на предприятията при упражняване на дейността им. Следи европейските политики и добрите търговски практики за модели, които да транспонира в отношения между фирмите за създаване на устойчива и благоприятна бизнес среда.

Безспорните и личностни качества я определят като изключително добър професионалист. Работила досега като юрисконсулт в Министерски съвет и в Министерство на околната среда и водите по актуалните еко проблеми, тя е пример за упоритостта и желанието да надграждаш себе си и да постигаш повече. Казано по друг начин, ценим способността й да съчетава и успешно да интегрира в поведението си различни елементи на притежаваните от нея знания, умения, опит, професионални качества и други личностни черти и припознаваме в нейно лице непрекъснатото и прогресивно надграждане на индивидуални качества и професионална експертиза.

В Азукен знаем, че това е своеобразен стандарт за поведение на успешните служители и привлякохме Виктория да се включи в управлението на проекти като:

* Проект BG05M20P001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)” финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ е 22 570 752,32 лв.

В който Институтът по Механика – БАН, като водеща организация (координатор) и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН; Централна лаборатория по Слънчева енергия и нови енергийни източници-БАН; Техническия университет (ТУ)-София; Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ (СУ); Университет „Проф. Асен Златаров“, гр. Бургас; Висше училище по застраховане и финанси; Иновационен клъстер „Мехатроника и автоматизация“ и ГИС „Трансфер център“ обединиха усилията си за създаване на Център за компетентност като единна инфраструктура за високотехнологични иновативни научни изследвания – в тематичната област „Мехатроника и чисти технологии“.

Към началото