За нас

АзУкЕн е на пазара на счетоводни и консултантски услуги от 2013г.

АзУкЕн ООД се гордее със своите клиенти от 2013 година и добрите партньорски взаимоотношения като гарант за успешен бизнес модел. Услугите, които предлагаме са далеч само от месечно обработване на документи, ние помагаме да постигнете вашите бизнес цели като:

Нашият ангажимент

Управителят Антония Боянова е с опит в сферата на счетоводството и консултациите от 2004 година, като изгражда екип от дипломирани и опитни счетоводители и консултанти, част от тях вече и партньори в дружеството. Екипът ни е от 20 служители, така че сме достатъчно големи, за да разполагаме с необходимите ресурси – и достатъчно малки, за да се грижим за вас и да предложим персонално отношение. 

Ние предоставяме интегрирани съвети за: финанси, счетоводство, системи, заплати, данъци и лични финанси, бизнес консултации и управление на проекти и бюджети. Ние предлагаме аутсорсинг на част от административните процеси, което ще позволи да се съсредоточите в развитието на бизнеса. Имаме различни опции и нива на аутсорсинг.

Нашите стандарти

Даваме спокойствие на бизнеса ви в сферата на администрирането и отчетността съгласно национални и международни стандарти, съобразени с национално и европейско законодателство. Сертифицирани сме от TUV Nord ISO 9001:2015 и одобрени от Европейският парламент за платежен посредник. Прилагаме всички правила на GDPR съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА и гарантираме конфиденциалност на нашите клиенти. Членове сме на браншови клъстерни организации и работим в колаборация с едни от най-добрите експерти в областта.

Нашата вяра

Силно вярваме, че нашият успех се крие в растежа и постиженията на клиентите ни. Ето защо ние структурираме такса съгласно индивидуални изисквания и бюджет. Уверени сме в качеството на нашите услуги и ангажименти.

НАШИЯТ ЕКИП

Ние съчетаваме опита и знанията на професионалисти в сферата на финансово-счетоводните услуги с енергията и позитивизма на младия екип

Антония Боянова​ - управител

Антония Боянова

Управител

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

Антония Боянова - управител
Антония Боянова​ - управител

Квалификация:

 • Магистър по икономика – специалност „Финанси“
 • Старши счетоводител и данъчен консултант;
 • Сертифицирана по „Управленски практики”;
 • Сертифицирана по „Мотивация по време на криза”
 • Сертифицирана по „Продажби на ключови клиенти“
 • Сертифицирана по „разработване и управление на Европейски проекти”
 • Сертифицирана по практическо приложение на СИДОО
 • Сертифицирана по „Управленски практики”
 • Сертифицирана за проведено обучение на тема „Кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС;
 • Кредитен консултант към УниКредитБулбанк, Райфайзенбанк, ОББ АД

Основни задължения и отговорности:

Управление на бюджети и проекти; Данъчни и счетоводни консултации.
 • Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на поверените предприятия.
 • Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието.
 • Осъществява вътрешен финансов контрол.
 • Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.
 • Отговаря за действията на екипа и координира дейностите през всички етапи на изпълнение на проекта;
 • Съгласува и координира действията и дейностите по управление на проекти;
 • Дефинира отговорностите на членовете на екипа по проекта чрез разработване на длъжностни характеристики на всеки един член от екипа;
 • Отговаря за успешно приключване и отчитане на проекта;
 • Контролира спазването на сроковете и изпълнението на работния план на проекта и други графици;
 • Контролира връзките с изпълнителите по време на изпълнение на проекта;
 • Контролира изготвянето и представянето на детайлните доклади за напредъка по проекта и всички останали доклади и отчети, предвидени в договора по проекта в съответствие с приетите индикатори;
 • Създава благоприятна организация за реализиране на проекта;
 • Отговаря за изготвяне на процедури и вътрешни правила за работа по проекта и изпълнението на дейностите и въвеждането на система за управление, мониторинг и контрол на дейностите по проекта;
 • Наблюдава подготовката и контролира изпълнението на дейностите, както и обратна връзка и информация;
 • Отговаря за правилното разходване на финансовите средства;
 • Поддържа връзките с обществеността и отговаря за публичността и връзките с обществеността.
 • Ръководи изготвянето на цялата документация при избор на служители, съгласува и координира процедурите по избор на доставчици на активи и услуги, изготвянето на документацията по ПМС №118/2014г., изборът на доставчици на активи и услуги, отчетността на дейностите и др.
 • Всички отговорности и действия на Ръководителя на проекта се съобразяват и с Оперативното ръководство за изпълнение на проекта.
 • Определя степента на достигане на резултатите и отговаря за изпълнението пред Управителя/те на Бенефициента.

Успешно управлявани/координирани/осчетоводявани проекти вкл.:
А. Мониторинг и управление на риска:
Б. Финансово управление и верификация/оторизиране на разходи
В. Финансово планиране и счетоводна отчетност

Професионален опит:

Завършвайки Университет за национално и световно стопанство, стартира своята професионална дейност като финансов аналитик, като основно анализира фирмени документи за кандидатстване за банкови кредити, оценяване на кредитен рейтинг. 

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

През 2007-2008г. става главен счетоводител в търговска верига Лечител. През 2012г. е поканена в групата на Консултантски клъстер Веритас като старши счетоводител и бизнес консултант. По-късно същата година става финансов мениджър на клъстерна браншова организация, като в този период създава АзУкЕн. 

Пренасяйки опита си в управлението и развиването на малки и средни бизнеси участва в редица проекти като ръководител, координатор и консултант.

Бранислав Стоичков – финансов контрольор

Бранислав Стоичков

Финансов контрольор

Основните му умения са свързани с финансовия контрол, финансово счетоводство (международни финанси), управленско счетоводство и корпоративни финанси, социално осигуряване, управление на човешките ресурси, социални политики, митнически контрол, вътрешен одит и на последно място финансово-икономически анализ и консултации;

Бранислав Стоичков – финансов контрольор
Бранислав Стоичков – финансов контрольор

Квалификация:

Бакалавър – „Финанси“
Магистър – „Финансов контрол със специализация одитинг“

Допълнителна квалификация:

 • Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Основните му умения са свързани с финансовия контрол, финансово счетоводство (международни финанси), управленско счетоводство и корпоративни финанси, социално осигуряване, управление на човешките ресурси, социални политики, митнически контрол, вътрешен одит и на последно място финансово-икономически анализ и консултации;

Основни задължения и отговорности:

Бранислав като финансов контрольор стриктно следи за:

 1. Финансовия и документалния контрол в поверените му дружества.
 2. Извършва предварителна и последваща проверка на основанията за поемане на парични или стоково- материални задължения и извършване на разходи.
 3. Съставя актовете за наличност в каса, склад и други материално- отчетнически длъжности в присъствието на материално- отговорното лице.
 4. Дава становище по всички финансови въпроси на ръководството на поверените му дружества.
 5. Отразява точно и обективно резултатите от контролната дейност.

Като част от експертизата му се включва и да:

 1. Следи за състоянието на финансовата дисциплина и не¬допускане на условия за разхищения и злоупотреби.
 2. Следи за достоверността на финансово-счетоводните до¬кументи.
 3. Следи за спазване на сроковете за погасяване на задъл¬женията на предприятието.
 4. Следи и спазва задълженията си във връзка с Правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 5. Следи и спазва задълженията във връзка с ДАНС.
 6. Следи и спазва задълженията във връзка с GDPR.

Професионален опит:

Бранислав стартира своя професионален опит в АзУкЕн, по програма „Младежка заетост“ през 2015 г. Придоби умения, опит и знания и бе поканен от клъстера организация „Веритас“, също партньорска компания, за финансов контрольор, където надгради своя потенциал. През 2020 година отново застана в редиците на АзУкЕн и от тогава допринася за растежа на екипа и подобряване на процесите в дейността.
Антония Боянова​ - управител

Антония Боянова

Управител

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

Антония Боянова - управител
Антония Боянова​ - управител

Квалификация:

 • Магистър по икономика – специалност „Финанси“
 • Старши счетоводител и данъчен консултант;
 • Сертифицирана по „Управленски практики”;
 • Сертифицирана по „Мотивация по време на криза”
 • Сертифицирана по „Продажби на ключови клиенти“
 • Сертифицирана по „разработване и управление на Европейски проекти”
 • Сертифицирана по практическо приложение на СИДОО
 • Сертифицирана по „Управленски практики”
 • Сертифицирана за проведено обучение на тема „Кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС;
 • Кредитен консултант към УниКредитБулбанк, Райфайзенбанк, ОББ АД

Основни задължения и отговорности:

Управление на бюджети и проекти; Данъчни и счетоводни консултации.
 • Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на поверените предприятия.
 • Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието.
 • Осъществява вътрешен финансов контрол.
 • Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.
 • Отговаря за действията на екипа и координира дейностите през всички етапи на изпълнение на проекта;
 • Съгласува и координира действията и дейностите по управление на проекти;
 • Дефинира отговорностите на членовете на екипа по проекта чрез разработване на длъжностни характеристики на всеки един член от екипа;
 • Отговаря за успешно приключване и отчитане на проекта;
 • Контролира спазването на сроковете и изпълнението на работния план на проекта и други графици;
 • Контролира връзките с изпълнителите по време на изпълнение на проекта;
 • Контролира изготвянето и представянето на детайлните доклади за напредъка по проекта и всички останали доклади и отчети, предвидени в договора по проекта в съответствие с приетите индикатори;
 • Създава благоприятна организация за реализиране на проекта;
 • Отговаря за изготвяне на процедури и вътрешни правила за работа по проекта и изпълнението на дейностите и въвеждането на система за управление, мониторинг и контрол на дейностите по проекта;
 • Наблюдава подготовката и контролира изпълнението на дейностите, както и обратна връзка и информация;
 • Отговаря за правилното разходване на финансовите средства;
 • Поддържа връзките с обществеността и отговаря за публичността и връзките с обществеността.
 • Ръководи изготвянето на цялата документация при избор на служители, съгласува и координира процедурите по избор на доставчици на активи и услуги, изготвянето на документацията по ПМС №118/2014г., изборът на доставчици на активи и услуги, отчетността на дейностите и др.
 • Всички отговорности и действия на Ръководителя на проекта се съобразяват и с Оперативното ръководство за изпълнение на проекта.
 • Определя степента на достигане на резултатите и отговаря за изпълнението пред Управителя/те на Бенефициента.

Успешно управлявани/координирани/осчетоводявани проекти вкл.:
А. Мониторинг и управление на риска:
Б. Финансово управление и верификация/оторизиране на разходи
В. Финансово планиране и счетоводна отчетност

Професионален опит:

Завършвайки Университет за национално и световно стопанство, стартира своята професионална дейност като финансов аналитик, като основно анализира фирмени документи за кандидатстване за банкови кредити, оценяване на кредитен рейтинг. 

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

През 2007-2008г. става главен счетоводител в търговска верига Лечител. През 2012г. е поканена в групата на Консултантски клъстер Веритас като старши счетоводител и бизнес консултант. По-късно същата година става финансов мениджър на клъстерна браншова организация, като в този период създава АзУкЕн. 

Пренасяйки опита си в управлението и развиването на малки и средни бизнеси участва в редица проекти като ръководител, координатор и консултант.

Стелиана Червенкова - старши счетоводител и партньор

Стелиана Червенкова

Старши счетоводител и партньор

Нейната експертиза е насочена в работата с група предприятия вкл. дъщерни, което включва консолидация, данъчни планове, мениджърски справки и ТРЗ консултации.
Стелиана Червенкова - старши счетоводител и партньор
Стелиана Червенкова - старши счетоводител и партньор

Квалификация:

 • Бакалавър „Счетоводство и контрол“
 • Магистър „Корпоративни финанси“
 • Професионална квалификация „ Митническа и данъчна администрация“
 • Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Основни задължения и отговорности:

Като „Старши счетоводител“ ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата, данъчна и платежната дисциплина на поверените й дружества, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи.

Като финансов специалист изпълнява следните основни задачи:
– изготвят и организират финансови отчети за дадена организация;
– преглеждат финансовите документи на дадена организация;
– предоставят финансови съвети на лица или организации;
– изготвят аналитични доклади относно различни икономически сектори или на икономиката като цяло.

Професионален опит:

Стелиана старира по стажантска програма „Младежка заетост” през 2015 и стана неразделна част от екипа ни, а вече и партньор в дружеството. През годините изгради експертиза като старши счетоводител, финансов контрольор и координатор дейности. Нейната експертиза е насочена в работата с група предприятия вкл. дъщерни, което включва консолидация, данъчни планове, мениджърски справки и ТРЗ консултации.
Елица Зехирова - младши счетоводител

Елица Зехирова

Младши счетоводител

Основните й умения са в областта на ТРЗ, финанси и финанси на предприятието (вкл. общински финанси), финансов, валутен и митнически контрол, счетоводство на предприятие и бюджетно счетоводство.

Елица Зехирова - младши счетоводител
Елица Зехирова - младши счетоводител

Квалификация:

Бакалавър „Счетоводство и контрол“ и е придобила професионална квалификация – втора степен „Счетоводител“;
Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Основни задължения и отговорности:

Основните й умения са в областта на ТРЗ, финанси и финанси на предприятието (вкл. общински финанси), финансов, валутен и митнически контрол, счетоводство на предприятие и бюджетно счетоводство.


Основните задължения и отговорности са:

 • Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
 • Изготвя оборотни ведомости, подготвя извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, мениджърски справки, както и годишния баланс на предприятието.
 • Участва в комисии по инвентаризации и анализ на активите и пасивите на поверените й дружества.

Опит:

Елица е пример за бързо развиващ се и градивен човек. С професионален опит от 2018 година тя покрива критериите за старши счетоводител и активно участва в консултантската дейност на дружеството.

Йорданка Петрова – старши счетоводител

Йорданка Петрова

Старши счетоводител

Основните й умения са в сферата на управление на човешки ресурси и ТРЗ, социално осигуряване, управленски процеси и мениджърско поведение, планиране и програмиране, организация и технология на доставките и продажбите, търговски комуникации, данъчен контрол и администрация и др.
Йорданка Петрова – старши счетоводител
Йорданка Петрова – старши счетоводител

Квалификация:

Бакалавър – „Икономика на търговията“
Магистър „Счетоводство и контрол“
Специализация „Валутен, митнически и данъчен контрол“

Допълнителна квалификация
– „Управление на проекти и екипно поведение“

Основните й умения са в сферата на управление на човешки ресурси и ТРЗ, социално осигуряване, управленски процеси и мениджърско поведение, планиране и програмиране, организация и технология на доставките и продажбите, търговски комуникации, данъчен контрол и администрация, управление на собтвеността, търговско представителство и посредничество, управленска отчетност, оценка на бизнеса, фирмен контрол, търговски операции с интелектуална собственост и не на последно място търговия с услуги и недвижими имоти.

Основни задължения и отговорности:

Организира своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати, а съвместно с ръководителите на другите функционални звена извършва текущ и последващ анализ за дейността на предприятието.

В качеството си на „старши счетоводител“ изпълнява следните основни задачи:

 • събира, анализира и интерпретира информация относно финансовата стабилност, структурата на разходите и търговската ефективност на предприятия;
 • извършва вътрешни одити, подготвя финансови отчети и контролира паричните потоци на предприятията;
 • разработва и ревизират финансови планове и стратегии;
 • проучват и разработват методи и политики за подобряване и насърчаване на управлението, бизнес дейностите и ефективността.

Професионален опит:

Йорданка стартира своята кариера с нас от 2015 година, по стажантска програма Младежка заетост, остана и зае мястото на „Старши счетоводител“. Йорданка е изключително мотивиран, систематизиран и аналитичен кадър, съчетавайки в себе си, позитивизъм и професионализъм.
Деница Христова – счетоводител

Деница Христова

Младши счетоводител

Основните й умения са в планиране и прогнозиране, счетоводството, данъците и данъчната политика, контрол върху отчетността и анализи, международни икономически сравнения, европейска интеграция, икономика на труда и предприятието, информационни системи и не на последно място нелинейно програмиране.
Деница Христова – счетоводител
Деница Христова – счетоводител

Квалификация:

Бакалавър: „Статистика и иконометрия“
Магистър: „Финансов контрол и вътрешен одит“

Счетоводител-консултант
Основните й умения са в планиране и прогнозиране, счетоводството, данъците и данъчната политика, контрол върху отчетността и анализи, международни икономически сравнения, европейска интеграция, икономика на труда и предприятието, информационни системи и не на последно място нелинейно програмиране.

Основни задължения и отговорности:

 • Регистриране и анализ на първичните документи;
 • Обработва систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация;
 • Осъществява контрол на приходите и разходите на поверените й предприятия, съобразно националното законодателство.
 • Изчислява и внася данъци ,държавни такси и осигурителни вноски“;
 • Изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на работниците и служителите на предприятието и възнагражденията по граждански договори;
 • Междинно и годишно приключване на счетоводните регистри;

Професионален опит:

Деница стартира своя професионален опит като счетоводител през 2018 година и от тогава надгражда своите познания.

Разширява обхвата и кръга на дейностите, които й се възлагат при нас. Аналитичното мислене и натрупаният опит дава редица предимства на Деница.

Христо Христов - младши счетоводител

Христо Христов

Младши счетоводител

Основните му умения са в областта на емпирично изследване на контролния процес, автоматизирани системи за контрол и защита на информацията, оптимизиране и прогнозиране на контролният процес.
Христо Христов – младши счетоводител
Христо Христов - младши счетоводител

Квалификация:

Бакалавър „Стопански и финансов контрол“
Магистър„ Финансов контрол и вътрешен одит“

Допълнителна квалификация:

 •  Електронни таблици с Excel – Център за професионално обучение „Аула“
 • Сертифициран – АСА
 • Principles of taxation,
 • Accounting

Основни задължения и отговорности:

Основните му умения са в областта на емпирично изследване на контролния процес, автоматизирани системи за контрол и защита на информацията, оптимизиране и прогнозиране на контролният процес. Вътрешен и външен контрол и одит, анализ на финансовите отчети и не на последно място МСС и НСС.

Основни задължения и отговорности:

 • Анализи на голяма база данни;
 • Приложими счетоводни стандарти;
 • Данъчен контрол;
 • Автоматизация на процесите;
 • Консултации и съпорт при оперативна работа;

Професионален опит:

Христо стартира професионалният си опит като кредитен контрольор, оценка на кредитен рейтинг на компании и физически лица към Теленор, след това е привлечен като одит-асистент от АФА ООД.

Участието му в процесите за прилагане на одиторски процедури надграждат познанията му в МСС и НСС. АзУкЕн му даде възможност да излезе на терен самостоятелно и да приложи аналитичният си ум и натрупани знания.

Симона Венкова – офис мениджър

Симона Венкова

Офис мениджър

Симона Венкова е бакалавър „Икономика на строителството“ и е придобила знания и умения в управление на инвестиционните дейности, ценообразуване, бизнес оценяване, иновации в строителството и териториално устройство.

Симона Венкова – офис мениджър
Симона Венкова – офис мениджър

Квалификация:

Симона Венкова е бакалавър „Икономика на строителството“ и е придобила знания и умения в управление на инвестиционните дейности, ценообразуване, бизнес оценяване, иновации в строителството и териториално устройство.

Основни задължения и отговорности:

 • Следи за входяща и изходяща кореспонденция.
 • Следи за срокове, календари и тайминги;
 • Осъществява организацията по подготовка на работни срещи, обучения, вътрешно и външно фирмени събития
 • Организира работния процес и създаването на комфорт в работна среда.

Професионален опит:

Симона, стартира своя професионален опит в отдел „Човешки ресурси“ към Хепи АД, прилага различни методи за сплотяване и изграждане на екип.

Уменията й са в сферата на планиране, назначаване и процес по подбор, публикуване на обяви за работа, оценяване представянето на служителите, организиране на резюмета и кандидатури за работа, насрочване на интервюта и асистиране в процеса и осъществяване на проверка на досиета. Също така координира дейностите по трудовите взаимоотношения и програми, които включват, но не се изчерпват с, консултирането на служителите.

В АзУкЕн съчетава умело знания придобити в университета и в професионалният си път, като създава уют и комфорт в работата среда на офиса.

Елица Семкова - Оперативен счетоводител

Елица Семкова

Оперативен счетоводител

Елица е част от социалната политика на АзУкЕн, която подава ръка на хора в неравностойно положение на пазара на труда по програма на ОП РЧР „Обучение и заетост“. Елица е откритието на АзУкЕн и целият екип я подкрепя във всички нейни начинания.

Елица Семкова - оперативен счетоводител
Елица Семкова - Оперативен счетоводител

Квалификация:

Елица е завършила I-ва английска гимназия и стажант – счетоводител в екипа на АзУкЕн.

Елица показва способности за работа в екип и лични качества като отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.

Поверени са и отговорности като:

 • Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на регистри.
 • Регистрира хронологично счетоводните операции.
 • Подготвя отчети и справки
 • Съставя първични и вторични счетоводни документи, и оборотна ведомост.
 • Извършва счетоводни записвания, а при нужда и измененията им.

Основни задължения и отговорности:

Работата на Елица като оперативен сечтоводител се характеризира с:

 • високо качество на извършената работа;
 • спазване на трудовата дисциплина;
 • правилното съхранение на материалите;
 • точното извършване на възложените задачи;

Професионален опит:

Елица е част от социалната политика на АзУкЕн, която подава ръка на хора в неравностойно положение на пазара на труда по програма на ОП РЧР „Обучение и заетост“. Елица е откритието на АзУкЕн и целият екип я подкрепя във всички нейни начинания.

Иван Златев – експерт грантово финансиране и управление проекти

Иван Златев

Експерт грантово финансиране и управление проекти
(вътрешни и външни)

Основните му умения са свързани с това да разработва регулаторни и методически документи за система за управление на качеството, административните процеси и на цялостни проекти.

Иван Златев – експерт грантово финансиране и управление проекти
Иван Златев – експерт грантово финансиране и управление проекти

Квалификация:

Икономист – счетоводител;
Трудова и организационна психология;

Допълнителна квалификация:
Сертифициран Експерт системи по управление на качеството / OWZ Bayern
Сертифициран Вътрешен одитор системи по управление на качеството / OWZ Bayern
Групово обучение чрез Министерството на икономиката и технологиите на Федерална Република Германия
Сертифициран Инвестиционен консултант /Висша школа по финанси и отчетност и контрол към УНСС, Институт за следдипломна квалификация;

Основните му умения са свързани с разработване на регулаторни и методически документи за система за управление на качеството, административните процеси и на цялостни проекти. Анализира действащите нормативни документи. Осъществява поддръжка на нормативни документи в различните системи (счетоводство, съхранение, изменения на съществуващи и анулиране на остарели нормативни документи, въвеждане на нови нормативни документи). 

Участва в разработването, усъвършенстването и внедряването на системата за управление на качеството, организира работата и оказва методическа помощ на структурните поделения на организацията при разработването на техните предложения за подобряване качеството на продуктите, организира методическа работа със служители, упълномощени за качество в структурните подразделения. 

Експертизата му по изготвяне и управлението на проекти е свързана с инициирането и дефинирането на проекта, планиране, изпълнение, мониторинг и контрол на проекта и успешно приключване (верифициране на разходите).

Основни задължения и умения:

 • Намира и контактува с потенциални за фирмата клиенти;
 • Анализира и развива дейността и ресурсите на фирмата с цел увеличаване броя на клиентите и обема на продажбите;
 • Следи и анализира нуждите на клиентите и състоянието на пазара;
 • Дава предложения пред изпълнителния директор за нови продукти/услуги, съобразени с тези нужди;
 • Активно търси и развива нови бизнес възможности (нови клиенти, нови продажби и възможности);
 • Прави предложения пред изпълнителния директор за стратегии към различни категории клиенти;
 • Проучва възможностите за финансиране, предлагани от различни европейски фондове;
 • Отговаря за разработването на програми и проекти, финансирани от европейски и международни донори;
 • Осъществява и поддържа контакти с партньорите на компанията;
 • Изпълнява и други задължения, възложени от изпълнителния директор, свързани с работата му.

Професионален опит:

От 2003 година е консултант софтуерни системи и административен сътрудник в СД „Интелсофт-Григоров, Кънев и сие“. Паралелно с това през 2009 година стартира и развива своя собствена компания за подготовка, координация и управление на национални и международни грантови проекти и такива с привлечено финансиране. 

Прилага успешно знанията си по основни икономически постановки за конкурентоспособността на предприятието/организацията и проектните предложения/решения, бизнес планиране и предприемачество, инвестиционни проекти, поведенчески проблеми при управлението на екипи от хора, Европейски програми и проекти и европейска кохезионна политика, правни аспекти, касаещи инициирането, планирането и изпълнението на проекти и търгове – на територията на България и международни. 

През 2018 се кооперира с АзУкЕн в Клъстер в подкрепа на микро и малки предприятия в България, и от тогава си партнира успешно с нас.

Калинка Петрова – технически сътрудник

Калинка Петрова

Технически сътрудник

Основните й умения са насочени към познаване на документацията в търговските фирми, стоковедството и администрирането на процесите в дружествата.
Калинка Петрова​ - технически сътрудник
Калинка Петрова – технически сътрудник

Квалификация:

Бакалавър: „Икономика и управление на търговията“

Основните й умения са насочени към познаване на документацията в търговските фирми, стоковедството и администрирането на процесите в дружествата. Притежава умения да удовлетворява потребностите на бизнеса и изискванията на публичния сектор и работа в динамично променяща се бизнес среда. Демонстриране на логическо мислене и проявяване на новаторски подходи за консултиране на равнище търговски обекти и микро фирми;

Основни задължения и умения:

 • оказване на обща помощ чрез получаване на постъпващата комуникация в съответния отдел, например поща, телефонни разговори и документация;
 • организиране на графика за работа и помощ за следене на дневния ред на дейностите;
 • организиране на вътрешни и външни заседания, както и помощ за подготовката на командировки;
 • отговаряне на запитвания и искания за информация и документи при осигуряване на високо ниво на обслужване, такт, дискретност и поверителност;
 • подготовка и изготвяне в окончателен вид на кореспонденция и други документи, както и водене на протокол при заседания;
 • управление на документи на електронен и хартиен носител (списъци с данни за контакт, поща, набор на текстове, фотокопиране, сканиране, картотекиране и архивиране);
 • участие в екипната работа в отдела и между отделите;

Професионален опит:

Калинка е добър пример за успешна интеграция на хора в неравностойно положение на пазара на труда. Церебралната парализа не я спира от 1989 година да работи и да се развива, като от 1998 започва работа като оператор, а 2004 година да работи като касиер ТРЗ към НИИ Геология Геофизика АД, като прилага наученото в УНСС на практика. 

Опитът й от 2005 година за почти 15 години като специалист „Архив и документооборот“ й дава възможност да се запознае детайлно с административните процеси на една голяма структура и да изгради себе си като добър специалист. През 2021 г. става част от АзУкЕн и навлиза бързо и професионално в бизнес консултирането, и администрирането на проекти, бюджети и микро предприятия.

Иван Митрев - бизнес консултант

Иван Митрев

Бизнес консултант

Основните му умения са осъществяването на контрол и качество на работа. Осъществява контрол за спазване на стандартите и създаване на информационна система за стандартизация на документите и процесите, свързани с конкретния клиент.

Иван Митрев - Бизнес консултант
Иван Митрев - бизнес консултант

Квалификация:

Основните му умения са осъществяването на контрол и качество на работа. Осъществява контрол за спазване на стандартите и създаване на информационна система за стандартизация на документите и процесите, свързани с конкретния клиент. 

Анализира причините за грешки и предлага мерки за отстраняването им. Контролира внедряването на иновации, предлага въвеждането на нови системи за подобряване на качеството и контрола. Проследява изпълнението на процесите.

Основни задължения и умения:

 • Администриране; (анализ на документообработа; реорганизация; управление на офиси; организация и методи на управление; регулиране на риска; гарантиране на безопасността; планиране на работните процеси;
 • Финансово консултиране – системен отчет, оценка на разходите, проследяване на обороти, анализи на себестойност, ликвидност;
 • Проекти – подготовка, координиране и отчитане;

Професионален опит:

Иван започва своя професионален опит 1996 в Цигарена фабрика – София, по-късно през 1999 се насочва към вънтрешно фирменият контролинга към МИГруп в ресторантският сектор. Разширява кръга дейности към инвеститорския контрол във фирма Тест К. 

Цялостната отговорност на вътрешният контрол се носи от „топ-специалисти“ и като такъв е привлечен към групата на СинСити, където доброто познаване на процесите е ключово. АзУкЕн го привлече през 2020 година, за да разшири профила си като консултантска къща.

Галина Веселинова - старши счетоводител

Галина Веселинова

Старши счетоводител

Основните й познания са в методологията и организацията на счетоводството, проектиране на системи за финансово и управленско счетоводство, системи за диагностика, ранно предупреждение и минимизиране на оперативния и на финансовия риск.

Галина Веселинова - Старши счетоводител
Галина Веселинова - старши счетоводител

Квалификация:

Бакалавър – „Икономика на туризма“

Основните й познания са в методологията и организацията на счетоводството, проектиране на системи за финансово и управленско счетоводство, системи за диагностика, ранно предупреждение и минимизиране на оперативния и на финансовия риск. Добро познаване на счетоводните и одиторски стандарти, а също и текущо данъчно законодателство. 

Експертизата й е в различни отраслови области, като туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, търговия, информационни технологии и сферата на услугите. Галина има опит в управленското счетоводство, контролинг, местни финанси и бюджети. Участва активно в изграждането на счетоводни политики и конструирането на отчети.

Основни задължения и отговорности:

В качеството си на „старши счетоводител“ изпълнява следните основни задачи:

 • Консултации свързани с цялостната финансово- счетоводна дейност на поверените й предприятия.

 • Икономически анализи на стопанската дейност на предприятието.

 • Вътрешен финансов контрол.

 • Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.

 • Подпомага ръководството на поверените й предприятия при осъществяване на неговите правомощия във финансово- счетоводната и икономическата дейност.

Професионален опит:

Галина стартира своя професионален опит 2001 в счетоводна кантора BSR, която създава високо квалифициран кадър в сферата на счетоводството. За пет години, Галина успява да израсне професионално и да е привлечена от големи хотелски вериги като Гранд хотел София, Хотел Алгара бийч, Хотел Гранд Виктория. 

От тогава до момента професионалният път на Галина е само в сферата на счетоводството и консултациите, изградила е ръководни и организационни качества, както и висок професионализъм и етика. Характерно за нея е готовността да носи отговорност, да взема решения и да предлага работещи концепции.  

Прецизността с която се работи, организацията и дисциплината, вкл. и устойчивостта на стрес са качествата, които АзУкЕн търси и намери в нейно лице.

Невелина Попова - СЕО

Невелина Попова

Бизнес консултант

Невелина има организационни и лидерски умения, придобити първоначално като асистент на СЕО и надградила като мениджър в Уолспиик. Тя е част от АзУкЕн от 2019 като профила й е финансиране, както от Републиканският бюджет така и от ЕС.

Невелина Попова - Бизнес консултант
Невелина Попова - СЕО

Квалификация:

Магистър – Международни икономически отношения към УНСС – София

Допълнителна квалификация

 • Английска филология – СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Немска филология – СУ „Св. Климент Охридски“;

Експертизата й е в сферата на международните пазари и търговия (международен бизнес и финанси),  Финансов мениджмънт в международния бизнес, Корпоративно управление, Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа, Управление на инвестиционни проекти, Международни стандарти за системи за управление, и пазарни анализи и прогнози.

Основни задължения и отговорности:

 • Консултиране, изготвяне и управление на проекти, като акцент на нейният профил е:
  1. Механизмът за свързване на Европа (CEF)– Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. и обхваща секторите транспорт, телекомуникации и енергетика. С Механизма се подкрепят проекти от общ интерес, като този тип проекти имат за цел създаването или усъвършенстването на оперативно съвместими основни платформи за услуги, съпътствани от общи услуги за инфраструктури за цифрови услуги
  2. Digital Europe– Програмата за цифрова Европа (DIGITAL) е нова програма за финансиране на ЕС, фокусирана върху предоставянето на цифрови технологии в бизнеса, гражданите и публичните администрации;
  3. „Еразъм+“„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.
  4. Програмата „Творческа Европа“ – Със своите три подпрограми – „Култура“, „МЕДИА“ и междусекторното направление, „Творческа Европа“ има за цел да засили артистичното и културното сътрудничество на европейско ниво, също така да насърчи конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта на европейския аудиовизуален сектор и не на последно място да насърчи междусекторни иновационни и съвместни действия, включително подкрепа за медийна грамотност, независима и плуралистична медийна среда за новини
  5. EU4Healthе отговорът на ЕС на COVID-19, който оказа голямо влияние върху медицинския и здравния персонал, пациентите и здравните системи в Европа. Финансирането е за страни от ЕС, здравни организации и неправителствени организации;
  6. LIFE+е финансов инструмент на ЕС, подкрепящ проекти за действия в областта на околната среда, опазването на природата и климата в целия ЕС;
  7. Horizon Europeе най-голямата програма в света за научни изследвания и иновации.
  8. Насърчителни мерки към Агенцията по заетостта – мерки свързани със субсидирана заетост и обучение.
  9. Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност – насочена е към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.
  10. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и към модернизиране на публичните политики.
  11. Норвежки финансов механизъм;

Професионален опит:

В глобалния свят на конкуренция и търсене на силно мотивирани, амбициозни и успешни хора, за постигане на по-добри резултати, АзУкЕн успя да привлече Невелина Попова, като част от екипа през 2019 г.  

Тя има организационни и лидерски умения, придобити първоначално като асистент на CЕO и надградила като мениджър в Уолспиик.

Невелина участва в консултирането и подготвянето на редица успешни проекти, като успешно имплементира придобитите знания през цялото си кариерно развитие.

Стоянка Първанова – бизнес консултант, експерт оперативни пограми

Стоянка Първанова

Бизнес консултант, експерт оперативни програми

Основните й умения са в сферата на диагностиката на проблеми на организацията, стратегическо планиране, структурно и функционално изграждане на процесно оринентирана организация, изграждане на връзки със средата и парньорите, организационни мрежи.

Стоянка Първанова - бизнес консултант, експерт оперативни програми
Стоянка Първанова – бизнес консултант, експерт оперативни пограми

Квалификация:

Магистър-инженер, специалност „Съобщителна и осигурителна техника и ситеми“

Допълнителна квалификация:

 • „Икономика и мениджмънт“
 • Работа със специализиран софтуер НБД

Основните й умения са в сферата на диагностиката на проблеми на организацията, стратегическо планиране, структурно и функционално изграждане на процесно оринентирана организация, изграждане на връзки със средата и парньорите, организационни мрежи. Кризисен мениджмънт, създаване и управление на система за обучение и квалификация на кадрите, разработване и взаимообвързване на длъжностните характеристици, система за оценка на труда, разпределение на пълномощитята и делегиране на задачи, упражняване на контрол и обслужване на корпоративни клиенти. Водене набизнес преговори, бизнес план и бизнес планиране.

Основни задачи и отговорности:

 • Управление на проекти в съответствие с процедурите и методологията за проекти;
 • Планиране, наблюдение и контрол на потреблението на ресурсите, както и свързаните с това бюджетни средства;
 • Сътрудничество и комуникация с всички нива в организацията с цел постигане на осведоменост, разпространение на информация и планиране на ресурси и бюджетни кредити за всички дейности в рамките на продължителността на проектите с цел да се осигури ефикасно участие на заинтересованите страни;
 • Управление на обществените поръчки (ПМС и държавни помощи) и договорите с външни доставчици на услуги;
 • Гарантиране на изпълнението на всички възложени проекти и поддръжка на продукти в срок, според предвидения обхват, с изискваното качество и в рамките на бюджета;
 • При необходимост, изпълнение на функциите на бизнес анализатор, включващи например анализ и документиране на потребностите на потребителите, определяне на изисквания, действия за осигуряване на качеството или обучение на потребителите, според случая;

Професионален опит:

Стоянка, стартира своя професионален опит през 2007 в дирекция „Информационни технологии“ към Евроком София кабел, по-късно надгражда своите познания и създава и поддържа база данни в билинг системи за телефония и интернет към Некском България ЕАД, където анализира и алармен модул и мониторинг по изпълнение на дадени задачи. 

През 2012 г. е и привлечена от Агенция по заетостта и става специалист по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, където информира и консултира работодатели за възможностите на схемата. Консултира и стажанти за намиране на работа. Професионално ориентиране и консултиране на работодателите за включване в схемата. Техническа обработка на отчетните документи. Изготвяне на седмични и месечни справки, анализи и регистри. Работа с Национална база данни. 

През 2014 г. става старши експерт – ниво 6, към отдел „Посреднически услуги“ и част от нейните задължения са организиране и поддържане на информационно пространство според изискванията и текущите нужди. Събиране, актуализиране и съхраняване информацията на външни носители с цел архивиране на БД. Участие в работни групи и осъществяване контрол по изпълнение на програми и обучението по тях. 

През 2015 г. й се поверява друг отдел, а именно „Активна политика на пазара на труда“ и разширяване на мерките за финансиране. През е 2017 става главен експерт АИС. През 2019 става част от екипа ни, като имаме щастието да работим съвместно и да растем заедно професионално.

Към началото