Нашият екип

СЧЕТОВОДНА КЪЩА

Ние съчетаваме опита и знанията на професионалисти в сферата на финансово-счетоводните услуги с енергията и позитивизма на младия екип

Антония Боянова​ - управител

Антония Боянова

Управител

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

Антония Боянова - управител
Антония Боянова​ - управител

Квалификация:

 • Магистър по икономика – специалност „Финанси“
 • Старши счетоводител и данъчен консултант;
 • Сертифицирана по „Управленски практики”;
 • Сертифицирана по „Мотивация по време на криза”
 • Сертифицирана по „Продажби на ключови клиенти“
 • Сертифицирана по „разработване и управление на Европейски проекти”
 • Сертифицирана по практическо приложение на СИДОО
 • Сертифицирана по „Управленски практики”
 • Сертифицирана за проведено обучение на тема „Кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС;
 • Кредитен консултант към УниКредитБулбанк, Райфайзенбанк, ОББ АД

Основни задължения и отговорности:

Управление на бюджети и проекти; Данъчни и счетоводни консултации.
 • Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на поверените предприятия.
 • Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието.
 • Осъществява вътрешен финансов контрол.
 • Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.
 • Отговаря за действията на екипа и координира дейностите през всички етапи на изпълнение на проекта;
 • Съгласува и координира действията и дейностите по управление на проекти;
 • Дефинира отговорностите на членовете на екипа по проекта чрез разработване на длъжностни характеристики на всеки един член от екипа;
 • Отговаря за успешно приключване и отчитане на проекта;
 • Контролира спазването на сроковете и изпълнението на работния план на проекта и други графици;
 • Контролира връзките с изпълнителите по време на изпълнение на проекта;
 • Контролира изготвянето и представянето на детайлните доклади за напредъка по проекта и всички останали доклади и отчети, предвидени в договора по проекта в съответствие с приетите индикатори;
 • Създава благоприятна организация за реализиране на проекта;
 • Отговаря за изготвяне на процедури и вътрешни правила за работа по проекта и изпълнението на дейностите и въвеждането на система за управление, мониторинг и контрол на дейностите по проекта;
 • Наблюдава подготовката и контролира изпълнението на дейностите, както и обратна връзка и информация;
 • Отговаря за правилното разходване на финансовите средства;
 • Поддържа връзките с обществеността и отговаря за публичността и връзките с обществеността.
 • Ръководи изготвянето на цялата документация при избор на служители, съгласува и координира процедурите по избор на доставчици на активи и услуги, изготвянето на документацията по ПМС №118/2014г., изборът на доставчици на активи и услуги, отчетността на дейностите и др.
 • Всички отговорности и действия на Ръководителя на проекта се съобразяват и с Оперативното ръководство за изпълнение на проекта.
 • Определя степента на достигане на резултатите и отговаря за изпълнението пред Управителя/те на Бенефициента.

Успешно управлявани/координирани/осчетоводявани проекти вкл.:
А. Мониторинг и управление на риска:
Б. Финансово управление и верификация/оторизиране на разходи
В. Финансово планиране и счетоводна отчетност

Професионален опит:

Завършвайки Университет за национално и световно стопанство, стартира своята професионална дейност като финансов аналитик, като основно анализира фирмени документи за кандидатстване за банкови кредити, оценяване на кредитен рейтинг. 

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

През 2007-2008г. става главен счетоводител в търговска верига Лечител. През 2012г. е поканена в групата на Консултантски клъстер Веритас като старши счетоводител и бизнес консултант. По-късно същата година става финансов мениджър на клъстерна браншова организация, като в този период създава АзУкЕн. 

Пренасяйки опита си в управлението и развиването на малки и средни бизнеси участва в редица проекти като ръководител, координатор и консултант.

Стелиана Червенкова - старши счетоводител и партньор

Стелиана Червенкова

Старши счетоводител и партньор

Нейната експертиза е насочена в работата с група предприятия вкл. дъщерни, което включва консолидация, данъчни планове, мениджърски справки и ТРЗ консултации.
Стелиана Червенкова - старши счетоводител и партньор
Стелиана Червенкова - старши счетоводител и партньор

Квалификация:

 • Бакалавър „Счетоводство и контрол“
 • Магистър „Корпоративни финанси“
 • Професионална квалификация „ Митническа и данъчна администрация“
 • Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Основни задължения и отговорности:

Като „Старши счетоводител“ ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата, данъчна и платежната дисциплина на поверените й дружества, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи.

Като финансов специалист изпълнява следните основни задачи:
– изготвят и организират финансови отчети за дадена организация;
– преглеждат финансовите документи на дадена организация;
– предоставят финансови съвети на лица или организации;
– изготвят аналитични доклади относно различни икономически сектори или на икономиката като цяло.

Професионален опит:

Стелиана старира по стажантска програма „Младежка заетост” през 2015 и стана неразделна част от екипа ни, а вече и партньор в дружеството. През годините изгради експертиза като старши счетоводител, финансов контрольор и координатор дейности. Нейната експертиза е насочена в работата с група предприятия вкл. дъщерни, което включва консолидация, данъчни планове, мениджърски справки и ТРЗ консултации.
Елица Зехирова - младши счетоводител

Елица Зехирова

Младши счетоводител

Основните й умения са в областта на ТРЗ, финанси и финанси на предприятието (вкл. общински финанси), финансов, валутен и митнически контрол, счетоводство на предприятие и бюджетно счетоводство.

Елица Зехирова - младши счетоводител
Елица Зехирова - младши счетоводител

Квалификация:

Бакалавър „Счетоводство и контрол“ и е придобила професионална квалификация – втора степен „Счетоводител“;
Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Основни задължения и отговорности:

Основните й умения са в областта на ТРЗ, финанси и финанси на предприятието (вкл. общински финанси), финансов, валутен и митнически контрол, счетоводство на предприятие и бюджетно счетоводство.


Основните задължения и отговорности са:

 • Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
 • Изготвя оборотни ведомости, подготвя извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, мениджърски справки, както и годишния баланс на предприятието.
 • Участва в комисии по инвентаризации и анализ на активите и пасивите на поверените й дружества.

Опит:

Елица е пример за бързо развиващ се и градивен човек. С професионален опит от 2018 година тя покрива критериите за старши счетоводител и активно участва в консултантската дейност на дружеството.

Христо Христов - младши счетоводител

Христо Христов

Младши счетоводител

Основните му умения са в областта на емпирично изследване на контролния процес, автоматизирани системи за контрол и защита на информацията, оптимизиране и прогнозиране на контролният процес.
Христо Христов – младши счетоводител
Христо Христов - младши счетоводител

Квалификация:

Бакалавър „Стопански и финансов контрол“
Магистър„ Финансов контрол и вътрешен одит“

Допълнителна квалификация:

 •  Електронни таблици с Excel – Център за професионално обучение „Аула“
 • Сертифициран – АСА
 • Principles of taxation,
 • Accounting

Основни задължения и отговорности:

Основните му умения са в областта на емпирично изследване на контролния процес, автоматизирани системи за контрол и защита на информацията, оптимизиране и прогнозиране на контролният процес. Вътрешен и външен контрол и одит, анализ на финансовите отчети и не на последно място МСС и НСС.

Основни задължения и отговорности:

 • Анализи на голяма база данни;
 • Приложими счетоводни стандарти;
 • Данъчен контрол;
 • Автоматизация на процесите;
 • Консултации и съпорт при оперативна работа;

Професионален опит:

Христо стартира професионалният си опит като кредитен контрольор, оценка на кредитен рейтинг на компании и физически лица към Теленор, след това е привлечен като одит-асистент от АФА ООД.

Участието му в процесите за прилагане на одиторски процедури надграждат познанията му в МСС и НСС. АзУкЕн му даде възможност да излезе на терен самостоятелно и да приложи аналитичният си ум и натрупани знания.

Деница Христова – счетоводител

Деница Христова

Счетоводител

Основните й умения са в планиране и прогнозиране, счетоводството, данъците и данъчната политика, контрол върху отчетността и анализи, международни икономически сравнения, европейска интеграция, икономика на труда и предприятието, информационни системи и не на последно място нелинейно програмиране.
Деница Христова – счетоводител
Деница Христова – счетоводител

Квалификация:

Бакалавър: „Статистика и иконометрия“
Магистър: „Финансов контрол и вътрешен одит“

Счетоводител-консултант
Основните й умения са в планиране и прогнозиране, счетоводството, данъците и данъчната политика, контрол върху отчетността и анализи, международни икономически сравнения, европейска интеграция, икономика на труда и предприятието, информационни системи и не на последно място нелинейно програмиране.

Основни задължения и отговорности:

 • Регистриране и анализ на първичните документи;
 • Обработва систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация;
 • Осъществява контрол на приходите и разходите на поверените й предприятия, съобразно националното законодателство.
 • Изчислява и внася данъци ,държавни такси и осигурителни вноски“;
 • Изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на работниците и служителите на предприятието и възнагражденията по граждански договори;
 • Междинно и годишно приключване на счетоводните регистри;

Професионален опит:

Деница стартира своя професионален опит като счетоводител през 2018 година и от тогава надгражда своите познания.

Разширява обхвата и кръга на дейностите, които й се възлагат при нас. Аналитичното мислене и натрупаният опит дава редица предимства на Деница.

Йорданка Петрова – старши счетоводител

Йорданка Петрова

Старши счетоводител

Основните й умения са в сферата на управление на човешки ресурси и ТРЗ, социално осигуряване, управленски процеси и мениджърско поведение, планиране и програмиране, организация и технология на доставките и продажбите, търговски комуникации, данъчен контрол и администрация и др.
Йорданка Петрова – старши счетоводител
Йорданка Петрова – старши счетоводител

Квалификация:

Бакалавър – „Икономика на търговията“
Магистър „Счетоводство и контрол“
Специализация „Валутен, митнически и данъчен контрол“

Допълнителна квалификация
– „Управление на проекти и екипно поведение“

Основните й умения са в сферата на управление на човешки ресурси и ТРЗ, социално осигуряване, управленски процеси и мениджърско поведение, планиране и програмиране, организация и технология на доставките и продажбите, търговски комуникации, данъчен контрол и администрация, управление на собтвеността, търговско представителство и посредничество, управленска отчетност, оценка на бизнеса, фирмен контрол, търговски операции с интелектуална собственост и не на последно място търговия с услуги и недвижими имоти.

Основни задължения и отговорности:

Организира своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати, а съвместно с ръководителите на другите функционални звена извършва текущ и последващ анализ за дейността на предприятието.

В качеството си на „старши счетоводител“ изпълнява следните основни задачи:

 • събира, анализира и интерпретира информация относно финансовата стабилност, структурата на разходите и търговската ефективност на предприятия;
 • извършва вътрешни одити, подготвя финансови отчети и контролира паричните потоци на предприятията;
 • разработва и ревизират финансови планове и стратегии;
 • проучват и разработват методи и политики за подобряване и насърчаване на управлението, бизнес дейностите и ефективността.

Професионален опит:

Йорданка стартира своята кариера с нас от 2015 година, по стажантска програма Младежка заетост, остана и зае мястото на „Старши счетоводител“. Йорданка е изключително мотивиран, систематизиран и аналитичен кадър, съчетавайки в себе си, позитивизъм и професионализъм.
Моника Маринова – младши счетоводител

Моника Маринова

Младши счетоводител

Основните й умения са в счетоводните концепции и стандарти, участие в разработването на счетоводна политика на нефинансовите предприятия, корпоративно счетоводство, вътрешен одит на финансовите отчети, отчитане на сделки с финансови инструменти и анализ на цялостната счетоводна дейност на нефинансовите предприятия.

Моника Маринова – младши счетоводител
Моника Маринова – младши счетоводител

Квалификация:

Бакалавър – „Счетоводство и контрол“
Магистър – „Счетоводство и одит в нефинансови предприятие“

Основните й умения са в счетоводните концепции и стандарти, участие в разработването на счетоводна политика на нефинансовите предприятия, корпоративно счетоводство, вътрешен одит на финансовите отчети, отчитане на сделки с финансови инструменти и анализ на цялостната счетоводна дейност на нефинансовите предприятия.

Основни задължения и отговорности:

 • Консултира, планира и съдейства при установяването на счетоводни политики и изграждане на бюджети;
 • Изготвя и одобрява финансови документи, които се представят на ръководството на предприятието и други заинтересовани лица или съответните държавни институции;
 • Изготвя данъчни декларации;
 • Изготвя и/или докладва относно бюджети и прогнози за печалба;
 • Анализ на сметки и счетоводни документи;
 • Провежда проучвания по бюджети;

Професионален опит:

Моника стартира своят професионален опит в АзУкЕн по програма „Младежка заетост“ 2016 г., още същата година се прехвърля в групата на Ол Ченълс Комюникейшън, дългогодишен клиент на АзУкЕн, откъдето продължава да партнира и на двете компании. 

През 2020 година се завърна в нашият екип, като трансферира специфичния опит придобит в рекламния бизнес и автоматизираните системи за рипорт. Към днешна дата партньорството с Ол Ченълс Комюникейшън и Моника допринася за развитието на всички страни.

Бранислав Стоичков – финансов контрольор

Бранислав Стоичков

Финансов контрольор

Основните му умения са свързани с финансовия контрол, финансово счетоводство (международни финанси), управленско счетоводство и корпоративни финанси, социално осигуряване, управление на човешките ресурси, социални политики, митнически контрол, вътрешен одит и на последно място финансово-икономически анализ и консултации;

Бранислав Стоичков – финансов контрольор
Бранислав Стоичков – финансов контрольор

Квалификация:

Бакалавър – „Финанси“
Магистър – „Финансов контрол със специализация одитинг“

Допълнителна квалификация:

 • Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Основните му умения са свързани с финансовия контрол, финансово счетоводство (международни финанси), управленско счетоводство и корпоративни финанси, социално осигуряване, управление на човешките ресурси, социални политики, митнически контрол, вътрешен одит и на последно място финансово-икономически анализ и консултации;

Основни задължения и отговорности:

Бранислав като финансов контрольор стриктно следи за:

 1. Финансовия и документалния контрол в поверените му дружества.
 2. Извършва предварителна и последваща проверка на основанията за поемане на парични или стоково- материални задължения и извършване на разходи.
 3. Съставя актовете за наличност в каса, склад и други материално- отчетнически длъжности в присъствието на материално- отговорното лице.
 4. Дава становище по всички финансови въпроси на ръководството на поверените му дружества.
 5. Отразява точно и обективно резултатите от контролната дейност.

Като част от експертизата му се включва и да:

 1. Следи за състоянието на финансовата дисциплина и не¬допускане на условия за разхищения и злоупотреби.
 2. Следи за достоверността на финансово-счетоводните до¬кументи.
 3. Следи за спазване на сроковете за погасяване на задъл¬женията на предприятието.
 4. Следи и спазва задълженията си във връзка с Правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 5. Следи и спазва задълженията във връзка с ДАНС.
 6. Следи и спазва задълженията във връзка с GDPR.

Професионален опит:

Бранислав стартира своя професионален опит в АзУкЕн, по програма „Младежка заетост“ през 2015 г. Придоби умения, опит и знания и бе поканен от клъстера организация „Веритас“, също партньорска компания, за финансов контрольор, където надгради своя потенциал. През 2020 година отново застана в редиците на АзУкЕн и от тогава допринася за растежа на екипа и подобряване на процесите в дейността.

КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА

Ние съчетаваме опита и знанията на професионалисти в сферата на финансово-счетоводните услуги с енергията и позитивизма на младия екип

Антония Боянова​

Управител

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

Антония Боянова​

Управител

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

Антония Боянова​

Управител

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

Към началото