+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б
Виктория Грозева - Юрисконсулт

Квалификация:

Магистър – „Право“ Югозападен университет „Неофит Рилски“

Допълнителна квалификация:

  • Финансов мениджмънт – продължително обучение за придобиване на професионална квалификация при Институт за следдипломна квалификация на УНСС – текущ
  • Project Management: The Basics, provided by University of California – дистанционна форма на обучение
  • English for Business and Entrepreneurship, provided by University of Pennsilvania – дистанционна форма на обучение

Основни задължения и отговорности:

Виктория като бизнес консултант – европейско финансиране:

  • Анализира и развива дейността и ресурсите на фирмата с цел увеличаване броя на клиентите и обема на продажбите;
  • Следи и анализира нуждите на клиентите и състоянието на пазара; Прави предложения за стратегии към различни категории клиенти;
  • Проучва възможностите за финансиране, предлагани от различни европейски фондове;
  • Отговаря за разработването на програми и проекти, финансирани от европейски и международни донори;
  • Осъществява и поддържа контакти с партньори на компанията;
  • Намира и контактува с потенциални за фирмата клиенти;
  • Изпълнява и други задължения, попадащи в обхвата на нейната компетентност

Професионален опит:

Стартира кариерата си на бизнес координатор в Euromarket Group, където изгражда професионални умения, които са от изключителна важност за развитието на печеливш бизнес. Съчетавайки образованието и допълнителните квалификации, тя целенасочено надгражда уменията си да комуникира и контролира процесите от офериране и презентация до успешно завършване на дадена задача.

Опитът придобит на терен в съдебна зала прави безпогрешен правният й прочит на отделни казуси, като обръща особено внимание на гаранциите за законосъобразно развитие на бизнеса. Прави последователен и задълбочен анализ на нормативната база, която регламентира финансовите отношения и обезпечава устойчивото развитие на бизнес и търговските отношения на клиентите.

Сред професионалните й предимства е способността да прилага различни правни способи за осигуряване и регулиране на административната и финансова дисциплина на предприятията при упражняване на дейността им. Следи европейските политики и добрите търговски практики за модели, които да транспонира в отношения между фирмите за създаване на устойчива и благоприятна бизнес среда.

Безспорните и личностни качества я определят като изключително добър професионалист. Работила досега като юрисконсулт в Министерски съвет и в Министерство на околната среда и водите по актуалните еко проблеми, тя е пример за упоритостта и желанието да надграждаш себе си и да постигаш повече. Казано по друг начин, ценим способността й да съчетава и успешно да интегрира в поведението си различни елементи на притежаваните от нея знания, умения, опит, професионални качества и други личностни черти и припознаваме в нейно лице непрекъснатото и прогресивно надграждане на индивидуални качества и професионална експертиза.

В Азукен знаем, че това е своеобразен стандарт за поведение на успешните служители и привлякохме Виктория да се включи в управлението на проекти като:

* Проект BG05M20P001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)” финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ е 22 570 752,32 лв.

В който Институтът по Механика – БАН, като водеща организация (координатор) и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН; Централна лаборатория по Слънчева енергия и нови енергийни източници-БАН; Техническия университет (ТУ)-София; Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ (СУ); Университет „Проф. Асен Златаров“, гр. Бургас; Висше училище по застраховане и финанси; Иновационен клъстер „Мехатроника и автоматизация“ и ГИС „Трансфер център“ обединиха усилията си за създаване на Център за компетентност като единна инфраструктура за високотехнологични иновативни научни изследвания – в тематичната област „Мехатроника и чисти технологии“.

Към началото