+359 8824 23 774        гр. София, ул. „Добротица Деспот“ бл. 41, вх. Б
Бранислав Стоичков – финансов контрольор

Квалификация:

Бакалавър – „Финанси“
Магистър – „Финансов контрол със специализация одитинг“

Допълнителна квалификация:

 • Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Основните му умения са свързани с финансовия контрол, финансово счетоводство (международни финанси), управленско счетоводство и корпоративни финанси, социално осигуряване, управление на човешките ресурси, социални политики, митнически контрол, вътрешен одит и на последно място финансово-икономически анализ и консултации;

Основни задачи и отговорности:

Бранислав като финансов контрольор стриктно следи за:

 1. Финансовия и документалния контрол в поверените му дружества.
 2. Извършва предварителна и последваща проверка на основанията за поемане на парични или стоково- материални задължения и извършване на разходи.
 3. Съставя актовете за наличност в каса, склад и други материално- отчетнически длъжности в присъствието на материално- отговорното лице.
 4. Дава становище по всички финансови въпроси на ръководството на поверените му дружества.
 5. Отразява точно и обективно резултатите от контролната дейност.

Като част от експертизата му се включва и:

 1. Следи за състоянието на финансовата дисциплина и не¬допускане на условия за разхищения и злоупотреби.
 2. Следи за достоверността на финансово-счетоводните до¬кументи.
 3. Следи за спазване на сроковете за погасяване на задъл¬женията на предприятието.
 4. Следи и спазва задълженията си във връзка с Правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 5. Следи и спазва задълженията във връзка с ДАНС.
 6. Следи и спазва задълженията във връзка с GDPR.

Професионален опит:

Бранислав стартира своя професионален опит в АзУкЕн, по програма „Младежка заетост“ през 2015 г. Придоби умения, опит и знания и бе поканен от клъстера организация „Веритас“, също партньорска компания, за финансов контрольор, където надгради своя потенциал.

През 2020 година отново застана в редиците на АзУкЕн и от тогава допринася за растежа на екипа и подобряване на процесите в дейността.

Към началото