Счетоводни услуги
Ние предоставяме ефективни счетоводни услуги и предоставяме важна подкрепа за мениджмънта на фирмите, които ни се доверяват.
Разбери повече
ТРЗ услуги
Помощ при търсене на служители, оценка на кандидатите, разработване на длъжностни характеристики.
Разбери повече
Данъчни консултации
Данъчно обезпечение на обичайните сделки в дружеството. Решаване на конкретно поставени казуси.
Разбери повече
Бизнес консултации
Изготвяме бизнес стратегия за оптимизиране на разходите. Предлагаме решения за подобряване на процесите във фирмите.
Разбери повече
Управление на проекти и бюджети
Работим съвместно с потенциалните бенефициенти по търсенето на донорски програми.
Разбери повече
Социална политика
Ние вярваме в интеграцията на деца в неравностойно положение. Предлагаме стажуване и обучения по практически професии.
Разбери повече

АзУкЕн е на пазара на счетоводни и консултантски услуги от 2013г.

Гордеем се със сътрудничеството на някои добре познати компании и лица. Добрите ни партньорски взаимоотношения са гарант за успешен бизнес модел. Ние можем да осигурим подкрепа на бизнеса от неговото стартиране и израстване, както и да подобрим процесите вътре във вече утвърдили се дружества. Подсигуряваме счетоводно-финансова подкрепа. Обезпечаваме данъчно вашите сделки. Даваме спокойствие на бизнеса ви в сферата на администрирането и отчетността съгласно национални и международни стандарти.

Какво ви предлагаме

Счетоводни услуги

Ние предоставяме ефективни счетоводни услуги и предоставяме важна подкрепа за мениджмънта на фирмите, които ни се доверяват

ТРЗ услуги

Помощ при търсене на служители, оценка на кандидатите, разработване на длъжностни характеристики

Данъчни консултации

Данъчно обезпечение на обичайните сделки в дружeството. Решаване на конкретно поставени казуси

Бизнес консултации

Изготвяме бизнес стратегия за оптимизиране на разходите. Предлагаме решения за подобряване на процесите във фирмите

Управление на проекти и бюджети

Работим съвместно с потенциалните бенефициенти по търсенето на донорски програми

БИЗНЕСЪТ ВИ СЕГА СТАРТИРА?

Нашият екип

Ние съчетаваме опита и знанията на професионалисти в сферата на финансово-счетоводните услуги с енергията и позитивизма на младия екип
Антония Боянова​ - управител

Антония Боянова

Управител

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

Антония Боянова - управител
Антония Боянова​ - управител

Квалификация:

 • Магистър по икономика – специалност „Финанси“
 • Старши счетоводител и данъчен консултант;
 • Сертифицирана по „Управленски практики”;
 • Сертифицирана по „Мотивация по време на криза”
 • Сертифицирана по „Продажби на ключови клиенти“
 • Сертифицирана по „разработване и управление на Европейски проекти”
 • Сертифицирана по практическо приложение на СИДОО
 • Сертифицирана по „Управленски практики”
 • Сертифицирана за проведено обучение на тема „Кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС;
 • Кредитен консултант към УниКредитБулбанк, Райфайзенбанк, ОББ АД

Основни задължения и отговорности:

Управление на бюджети и проекти; Данъчни и счетоводни консултации.
 • Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на поверените предприятия.
 • Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието.
 • Осъществява вътрешен финансов контрол.
 • Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.
 • Отговаря за действията на екипа и координира дейностите през всички етапи на изпълнение на проекта;
 • Съгласува и координира действията и дейностите по управление на проекти;
 • Дефинира отговорностите на членовете на екипа по проекта чрез разработване на длъжностни характеристики на всеки един член от екипа;
 • Отговаря за успешно приключване и отчитане на проекта;
 • Контролира спазването на сроковете и изпълнението на работния план на проекта и други графици;
 • Контролира връзките с изпълнителите по време на изпълнение на проекта;
 • Контролира изготвянето и представянето на детайлните доклади за напредъка по проекта и всички останали доклади и отчети, предвидени в договора по проекта в съответствие с приетите индикатори;
 • Създава благоприятна организация за реализиране на проекта;
 • Отговаря за изготвяне на процедури и вътрешни правила за работа по проекта и изпълнението на дейностите и въвеждането на система за управление, мониторинг и контрол на дейностите по проекта;
 • Наблюдава подготовката и контролира изпълнението на дейностите, както и обратна връзка и информация;
 • Отговаря за правилното разходване на финансовите средства;
 • Поддържа връзките с обществеността и отговаря за публичността и връзките с обществеността.
 • Ръководи изготвянето на цялата документация при избор на служители, съгласува и координира процедурите по избор на доставчици на активи и услуги, изготвянето на документацията по ПМС №118/2014г., изборът на доставчици на активи и услуги, отчетността на дейностите и др.
 • Всички отговорности и действия на Ръководителя на проекта се съобразяват и с Оперативното ръководство за изпълнение на проекта.
 • Определя степента на достигане на резултатите и отговаря за изпълнението пред Управителя/те на Бенефициента.

Успешно управлявани/координирани/осчетоводявани проекти вкл.:
А. Мониторинг и управление на риска:
Б. Финансово управление и верификация/оторизиране на разходи
В. Финансово планиране и счетоводна отчетност

Професионален опит:

Завършвайки Университет за национално и световно стопанство, стартира своята професионална дейност като финансов аналитик, като основно анализира фирмени документи за кандидатстване за банкови кредити, оценяване на кредитен рейтинг. 

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

През 2007-2008г. става главен счетоводител в търговска верига Лечител. През 2012г. е поканена в групата на Консултантски клъстер Веритас като старши счетоводител и бизнес консултант. По-късно същата година става финансов мениджър на клъстерна браншова организация, като в този период създава АзУкЕн. 

Пренасяйки опита си в управлението и развиването на малки и средни бизнеси участва в редица проекти като ръководител, координатор и консултант.

Стелиана Червенкова - старши счетоводител и партньор

Стелиана Червенкова

Старши счетоводител и партньор

Нейната експертиза е насочена в работата с група предприятия вкл. дъщерни, което включва консолидация, данъчни планове, мениджърски справки и ТРЗ консултации.
Стелиана Червенкова - старши счетоводител и партньор
Стелиана Червенкова - старши счетоводител и партньор

Квалификация:

 • Бакалавър „Счетоводство и контрол“
 • Магистър „Корпоративни финанси“
 • Професионална квалификация „ Митническа и данъчна администрация“
 • Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Основни задължения и отговорности:

Като „Старши счетоводител“ ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата, данъчна и платежната дисциплина на поверените й дружества, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи.

Като финансов специалист изпълнява следните основни задачи:
– изготвят и организират финансови отчети за дадена организация;
– преглеждат финансовите документи на дадена организация;
– предоставят финансови съвети на лица или организации;
– изготвят аналитични доклади относно различни икономически сектори или на икономиката като цяло.

Професионален опит:

Стелиана старира по стажантска програма „Младежка заетост” през 2015 и стана неразделна част от екипа ни, а вече и партньор в дружеството. През годините изгради експертиза като старши счетоводител, финансов контрольор и координатор дейности. Нейната експертиза е насочена в работата с група предприятия вкл. дъщерни, което включва консолидация, данъчни планове, мениджърски справки и ТРЗ консултации.
Елица Зехирова - младши счетоводител

Елица Зехирова

Младши счетоводител

Основните й умения са в областта на ТРЗ, финанси и финанси на предприятието (вкл. общински финанси), финансов, валутен и митнически контрол, счетоводство на предприятие и бюджетно счетоводство.

Елица Зехирова - младши счетоводител
Елица Зехирова - младши счетоводител

Квалификация:

Бакалавър „Счетоводство и контрол“ и е придобила професионална квалификация – втора степен „Счетоводител“;
Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Основни задължения и отговорности:

Основните й умения са в областта на ТРЗ, финанси и финанси на предприятието (вкл. общински финанси), финансов, валутен и митнически контрол, счетоводство на предприятие и бюджетно счетоводство.


Основните задължения и отговорности са:

 • Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
 • Изготвя оборотни ведомости, подготвя извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, мениджърски справки, както и годишния баланс на предприятието.
 • Участва в комисии по инвентаризации и анализ на активите и пасивите на поверените й дружества.

Опит:

Елица е пример за бързо развиващ се и градивен човек. С професионален опит от 2018 година тя покрива критериите за старши счетоводител и активно участва в консултантската дейност на дружеството.

КЛИЕНТСКИ ОТЗИВИ

Don’t take our word, hear it from our clients. Client happiness is our utmost priority.

"I really like their work, I guess now they have got a new lifetime customer. From now on, every construction project that I do will only be via their construction company."
Ivanika Christopher
Manager, R & B Group

партньори

ПОСТИЖЕНИЯ

Гордеем се с всеки проект, в който сме участвали. Ние придобихме много опит с годините си на работа.

0 +

Доволни клиенти

0 +

Завършени проекти

0 +

Професионален екип

Към началото