Accounting services
We provide effective accounting services, and provide important support for the management of companies that trust us
Find out more
Payroll services
Find out more
Tax consultancy
Tax collateral for ordinary transactions in the company. Solving specific cases
Find out more
Business consulting
We prepare a business strategy to optimize costs and expenses. We offer solutions to improve processes in companies
Find out more

AzUkEn has been on the market of accounting and consulting services since 2013.

We are proud of the cooperation of some well-known companies and individuals. Our good partnerships are a guarantee for a successful business model. We can provide support to the business from its start-up and growth, as well as improve the processes within already established companies. We provide accounting and financial support. We insure your transactions for tax purposes. We give peace of mind to your business in the field of administration and reporting according to national and international standards.

What we offer you

Accounting services

We provide effective accounting services, and provide important support for the management of companies that trust us

Payroll services

Assistance in finding employees, evaluation of candidates, development of job descriptions

Tax consultancy

Tax collateral for ordinary transactions in the company. Solving specific cases

Business consulting

We prepare a business strategy to optimize costs and expenses. We offer solutions to improve processes in companies

Project and budget management

We work together with potential beneficiaries to seek donor programs

IS YOUR BUSINESS STARTING NOW?

Our team

We combine the experience and knowledge of professionals in the field of financial and accounting services with the energy and positivism of the young team

Антония Боянова​ - управител

Antonia Boyanova

Manager

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

Антония Боянова - управител
Антония Боянова​ - управител

Квалификация:

 • Магистър по икономика – специалност „Финанси“
 • Старши счетоводител и данъчен консултант;
 • Сертифицирана по „Управленски практики”;
 • Сертифицирана по „Мотивация по време на криза”
 • Сертифицирана по „Продажби на ключови клиенти“
 • Сертифицирана по „разработване и управление на Европейски проекти”
 • Сертифицирана по практическо приложение на СИДОО
 • Сертифицирана по „Управленски практики”
 • Сертифицирана за проведено обучение на тема „Кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС;
 • Кредитен консултант към УниКредитБулбанк, Райфайзенбанк, ОББ АД

Опит

Антония има опит в сферата на счетоводството, данъците, управлението на проекти и бюджети, както и анализа от 2004 година.

Основни задължения и отговорности:

Управление на бюджети и проекти; Данъчни и счетоводни консултации.
 • Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на поверените предприятия.
 • Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието.
 • Осъществява вътрешен финансов контрол.
 • Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.
 • Отговаря за действията на екипа и координира дейностите през всички етапи на изпълнение на проекта;
 • Съгласува и координира действията и дейностите по управление на проекти;
 • Дефинира отговорностите на членовете на екипа по проекта чрез разработване на длъжностни характеристики на всеки един член от екипа;
 • Отговаря за успешно приключване и отчитане на проекта;
 • Контролира спазването на сроковете и изпълнението на работния план на проекта и други графици;
 • Контролира връзките с изпълнителите по време на изпълнение на проекта;
 • Контролира изготвянето и представянето на детайлните доклади за напредъка по проекта и всички останали доклади и отчети, предвидени в договора по проекта в съответствие с приетите индикатори;
 • Създава благоприятна организация за реализиране на проекта;
 • Отговаря за изготвяне на процедури и вътрешни правила за работа по проекта и изпълнението на дейностите и въвеждането на система за управление, мониторинг и контрол на дейностите по проекта;
 • Наблюдава подготовката и контролира изпълнението на дейностите, както и обратна връзка и информация;
 • Отговаря за правилното разходване на финансовите средства;
 • Поддържа връзките с обществеността и отговаря за публичността и връзките с обществеността.
 • Ръководи изготвянето на цялата документация при избор на служители, съгласува и координира процедурите по избор на доставчици на активи и услуги, изготвянето на документацията по ПМС №118/2014г., изборът на доставчици на активи и услуги, отчетността на дейностите и др.
 • Всички отговорности и действия на Ръководителя на проекта се съобразяват и с Оперативното ръководство за изпълнение на проекта.
 • Определя степента на достигане на резултатите и отговаря за изпълнението пред Управителя/те на Бенефициента.

Успешно управлявани/координирани/осчетоводявани проекти вкл.:
А. Мониторинг и управление на риска:
Б. Финансово управление и верификация/оторизиране на разходи
В. Финансово планиране и счетоводна отчетност

Професионален опит:

Завършвайки Университет за национално и световно стопанство, стартира своята професионална дейност като финансов аналитик, като основно анализира фирмени документи за кандидатстване за банкови кредити, оценяване на кредитен рейтинг. 

През 2007-2008г. става главен счетоводител в търговска верига Лечител. През 2012г. е поканена в групата на Консултантски клъстер Веритас като старши счетоводител и бизнес консултант. По-късно същата година става финансов мениджър на клъстерна браншова организация, като в този период създава АзУкЕн. 

Пренасяйки опита си в управлението и развиването на малки и средни бизнеси участва в редица проекти като ръководител, координатор и консултант.

Стелиана Червенкова - старши счетоводител и партньор

Steliana Chervenkova

Senior Accountant and Partner

Нейната експертиза е насочена в работата с група предприятия вкл. дъщерни, което включва консолидация, данъчни планове, мениджърски справки и ТРЗ консултации.
Стелиана Червенкова - старши счетоводител и партньор
Стелиана Червенкова - старши счетоводител и партньор

Квалификация:

 • Бакалавър „Счетоводство и контрол“
 • Магистър „Корпоративни финанси“
 • Професионална квалификация „ Митническа и данъчна администрация“
 • Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Основни задължения и отговорности:

Като „Старши счетоводител“ ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата, данъчна и платежната дисциплина на поверените й дружества, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи.

Като финансов специалист изпълнява следните основни задачи:
– изготвят и организират финансови отчети за дадена организация;
– преглеждат финансовите документи на дадена организация;
– предоставят финансови съвети на лица или организации;
– изготвят аналитични доклади относно различни икономически сектори или на икономиката като цяло.

Професионален опит:

Стелиана старира по стажантска програма „Младежка заетост” през 2015 и стана неразделна част от екипа ни, а вече и партньор в дружеството. През годините изгради експертиза като старши счетоводител, финансов контрольор и координатор дейности. Нейната експертиза е насочена в работата с група предприятия вкл. дъщерни, което включва консолидация, данъчни планове, мениджърски справки и ТРЗ консултации.
Елица Зехирова - младши счетоводител

Elitsa Zehirova

Junior accountant

Основните й умения са в областта на ТРЗ, финанси и финанси на предприятието (вкл. общински финанси), финансов, валутен и митнически контрол, счетоводство на предприятие и бюджетно счетоводство.

Елица Зехирова - младши счетоводител
Елица Зехирова - младши счетоводител

Квалификация:

Бакалавър „Счетоводство и контрол“ и е придобила професионална квалификация – втора степен „Счетоводител“;
Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Основни задължения и отговорности:

Основните й умения са в областта на ТРЗ, финанси и финанси на предприятието (вкл. общински финанси), финансов, валутен и митнически контрол, счетоводство на предприятие и бюджетно счетоводство.


Основните задължения и отговорности са:

 • Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
 • Изготвя оборотни ведомости, подготвя извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, мениджърски справки, както и годишния баланс на предприятието.
 • Участва в комисии по инвентаризации и анализ на активите и пасивите на поверените й дружества.

Опит:

Елица е пример за бързо развиващ се и градивен човек. С професионален опит от 2018 година тя покрива критериите за старши счетоводител и активно участва в консултантската дейност на дружеството.

КЛИЕНТСКИ ОТЗИВИ

Don’t take our word, hear it from our clients. Client happiness is our utmost priority.

"I really like their work, I guess now they have got a new lifetime customer. From now on, every construction project that I do will only be via their construction company."
Ivanika Christopher
Manager, R & B Group

партньори

ACHIEVEMENTS

We are proud of every project we have participated in. We have gained a lot of experience with our years of work.

0 +

Happy Clients

0 +

Projects Completed

0 +

Workers Employed

Scroll to top