Иван Митрев - инженер – технолог

Квалификация:

Основните му умения са осъществяването на контрол и качество на работа. Осъществява контрол за спазване на стандартите и създаване на информационна система за стандартизация на документите и процесите, свързани с конкретния клиент. 

Анализира причините за грешки и предлага мерки за отстраняването им. Контролира внедряването на иновации, предлага въвеждането на нови системи за подобряване на качеството и контрола. Проследява изпълнението на процесите.

Основни задължения и умения:

  • Администриране; (анализ на документообработа; реорганизация; управление на офиси; организация и методи на управление; регулиране на риска; гарантиране на безопасността; планиране на работните процеси;
  • Финансово консултиране – системен отчет, оценка на разходите, проследяване на обороти, анализи на себестойност, ликвидност;
  • Проекти – подготовка, координиране и отчитане;

Професионален опит:

Иван започва своя професионален опит 1996 в Цигарена фабрика – София, по-късно през 1999 се насочва към вънтрешно фирменият контролинга към МИГруп в ресторантският сектор. Разширява кръга дейности към инвеститорския контрол във фирма Тест К. 

Цялостната отговорност на вътрешният контрол се носи от „топ-специалисти“ и като такъв е привлечен към групата на СинСити, където доброто познаване на процесите е ключово. АзУкЕн го привлече през 2020 година, за да разшири профила си като консултантска къща.