Стоянка Първанова – бизнес консултант, експерт оперативни пограми

Квалификация:

Магистър-инженер, специалност „Съобщителна и осигурителна техника и ситеми“

Допълнителна квалификация:

  • „Икономика и мениджмънт“
  • Работа със специализиран софтуер НБД

Основните й умения са в сферата на диагностиката на проблеми на организацията, стратегическо планиране, структурно и функционално изграждане на процесно оринентирана организация, изграждане на връзки със средата и парньорите, организационни мрежи. Кризисен мениджмънт, създаване и управление на система за обучение и квалификация на кадрите, разработване и взаимообвързване на длъжностните характеристици, система за оценка на труда, разпределение на пълномощитята и делегиране на задачи, упражняване на контрол и обслужване на корпоративни клиенти. Водене набизнес преговори, бизнес план и бизнес планиране.

Основни задачи и отговорности:

  • Управление на проекти в съответствие с процедурите и методологията за проекти;
  • Планиране, наблюдение и контрол на потреблението на ресурсите, както и свързаните с това бюджетни средства;
  • Сътрудничество и комуникация с всички нива в организацията с цел постигане на осведоменост, разпространение на информация и планиране на ресурси и бюджетни кредити за всички дейности в рамките на продължителността на проектите с цел да се осигури ефикасно участие на заинтересованите страни;
  • Управление на обществените поръчки (ПМС и държавни помощи) и договорите с външни доставчици на услуги;
  • Гарантиране на изпълнението на всички възложени проекти и поддръжка на продукти в срок, според предвидения обхват, с изискваното качество и в рамките на бюджета;
  • При необходимост, изпълнение на функциите на бизнес анализатор, включващи например анализ и документиране на потребностите на потребителите, определяне на изисквания, действия за осигуряване на качеството или обучение на потребителите, според случая;

Професионален опит:

Стоянка, стартира своя професионален опит през 2007 в дирекция „Информационни технологии“ към Евроком София кабел, по-късно надгражда своите познания и създава и поддържа база данин в билинг системи за телефония и интернет към Некском България ЕАД, където анализира и алармен модул и мониторинг по изпълнение на дадени задачи. 

През 2012 г. е и привлечена от Агениця по заетостта и става специалист по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, където информира и консултира на работодатели за възможностите на схемата. Консултира и стажанти за намиране на работа. Професионално ориентиране и консултиране на работодателите за включване в схемата. Техническа обработка на отчетните документи. Изготвяне на седмични и месечни справки, анализи и регистри. Работа с Национална база данни. 

През 2014 става старши експерт – ниво 6, към отдел „Посреднически услуги“ и част от нейните задължения са организиране и поддържане на информационно пространство според изискванията и текущите нужди. Събиране, актуализиране и съхраняване информацията на външни носители с цел архивиране на БД. Участие в работни групи и осъществяване контрол по изпълнение на програми и обучението по тях. 

През 2015 и се поверява друг отдел, а именно „Активна политика на пазара на труда“ и разширяване на мерките за финансиране. През е 2017 става главен експерт АИС. През 2019 става част от екипа ни, като имаме щастието да работим съвместно и да растем заедно професионално.