Калинка Петрова – технически сътрудник

Квалификация:

Бакалавър: „Икономика и управление на търговията“

Основните й умения са насочени към познаване на документацията в търговските фирми, стоковедството и администрирането на процесите в дружествата. Притежава умения да удовлетворява потребностите на бизнеса и изискванията на публичния сектор и работа в динамично променяща се бизнес среда. Демонстриране на логическо мислене и проявяване на новаторски подходи за консултиране на равнище търговски обекти и микро фирми;

Основни задължения и умения:

  • оказване на обща помощ чрез получаване на постъпващата комуникация в съответния отдел, например поща, телефонни разговори и документация;
  • организиране на графика за работа и помощ за следене на дневния ред на дейностите;
  • организиране на вътрешни и външни заседания, както и помощ за подготовката на командировки;
  • отговаряне на запитвания и искания за информация и документи при осигуряване на високо ниво на обслужване, такт, дискретност и поверителност;
  • подготовка и изготвяне в окончателен вид на кореспонденция и други документи, както и водене на протокол при заседания;
  • управление на документи на електронен и хартиен носител (списъци с данни за контакт, поща, набор на текстове, фотокопиране, сканиране, картотекиране и архивиране);
  • участие в екипната работа в отдела и между отделите;

Професионален опит:

Калинка е добър пример за успешна интеграция на хора в неравностойно положение на пазара на труда. Церебралната парализа не я спира от 1989 година да работи и да се развива, като от 1998 започва работа като оператор, а 2004 година да работи като касиер ТРЗ към НИИ Геология Геофизика АД, като прилага наученото в УНСС на практика. 

Опитът й от 2005 година за почти 15 години като специалист „Архив и документооборот“ й дава възможност да се запознае детайлно с административните процеси на една голяма структура и да изгради себе си като добър специалист. През 2021 г. става част от АзУкЕн и навлиза бързо и професионално в бизнес консултирането, и администрирането на проекти, бюджети и микро предприятия.