Иван Златев – експерт грантово финансиране и управление проекти

Квалификация:

Икономист – счетоводител;
Трудова и организационна психология;

Допълнителна квалификация:
Сертифициран Експерт системи по управление на качеството /OWZ Bayern
Сертифициран Вътрешен одитор системи по управление на качеството / OWZ Bayern
Групово обучение чрез Министерството на икономиката и технологиите на Федерална Република Германия
Сертифициран Инвестиционен консултант /Висша школа по финанси и отчетност и контрол към УНСС, Институт за следдипломна квалификация;

Основните му умения са свързани с разработва регулаторни и методически документи за система за управление на качество, административните процеси и на цялостни проекти. Анализира действащите нормативни документи. Осъществява поддръжка на нормативни документи в различните системи (счетоводство, съхранение, изменения на съществуващи и анулиране на остарели нормативни документи, въвеждане на нови нормативни документи). Участва в разработването, усъвършенстването и внедряването на системата за управление на качеството, организира работата и оказва методическа помощ на структурните поделения на организацията при разработването на техните предложения за подобряване качеството на продуктите, организира методическа работа със служители, упълномощени за качество в структурните подразделения. Експертизата му по изготвяне и управлението на проекти е свързана с инициирането и дефинирането на проекта, планиране, изпълнение, мониторинг и контрол на проекта и успешно приключване (верифициране на разходите).

Основни задължения и умения:

  • Намира и контактува с потенциални за фирмата клиенти;
  • Анализира и развива дейността и ресурсите на фирмата с цел увеличаване броя на клиентите и обема на продажбите;
  • Следи и анализира нуждите на клиентите и състоянието на пазара;
  • Дава предложения пред изпълнителния директор за нови продукти/ услуги, съобразени с тези нужди;
  • Активно търси и развива нови бизнес възможности (нови клиенти, нови продажби и възможности);
  • Прави предложения пред изпълнителния директор за стратегии към различни категории клиенти;
  • Проучва възможностите за финансиране, предлагани от различни европейски фондове;
  • Отговаря за разработването на програми и проекти, финансирани от европейски и международни донори;
  • Осъществява и поддържа контакти с партньорите на компанията;
  • Изпълнява и други задължения, възложени от изпълнителния директор, свързани с работата му.

Професионален опит:

От 2003 година е консултант софтуерни системи и административен сътрудник в СД „Интелсофт-Григоров,Кънев и сие“.

Паралелно с това през 2009 година старитра и развива своя собствена компания за подготовка, координация и управление на национални и международни грантови проекти и такива с привлечено финансиране.