Елица Зехирова - младши счетоводител

Квалификация:

Бакалавър „Счетоводство и контрол“ и е придобила професионална квалификация – втора степен „Счетоводител“;
Придобити специфични умения в анализите – „Due diligence“;

Специалност:

Основните й умения са в областта на ТРЗ, финанси и финанси на предприятието (вкл. общински финанси), финансов, валутен и митнически контрол, счетоводство на предприятие и бюджетно счетоводство.


Основните задължения и отговорности са:

  • Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
  • Изготвя оборотни ведомости, подготвя извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, мениджърски справки, както и годишния баланс на предприятието.
  • Участва в комисии по инвентаризации и анализ на активите и пасивите на поверените й дружества.

Опит:

Елица е пример за бързо развиващ се и градивен човек. С професионален опит от 2018 година тя покрива критериите за старши счетоводител и активно участва в консултантската дейност на дружеството.